HİZMET ODAKLILIĞIN UYGULAMALARINDAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: RİZE ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 197-212
Year-Number: 2015-5

Abstract

Bu çalışmanın amacı işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığının tespitidir. Çalışmada öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk kavramı açıklanmıştır. Araştırmanın evrenini şehrinde çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetinin yapıldığı Rize halkı oluşturmaktadır. Ankette toplanan verilerin analizinde SPPS 18 programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, frekans, t –testi ve ki kare analizi ile değerlendirilmiştir. Anket sonucunda, toplumun; işletmelerin söz konusu faaliyetlerinin amaçlarını tam olarak doğru algılayamadıkları; ve bu nedenle işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin amaç ve misyonu hakkında toplumun bilgilendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal how consumers perceive corporate social responsibility activities of business firms. First of all, the concept of corporate social responsibility was explained. The participants of the study were local residents of Rize, where a great number of corporate social responsibility activities were conducted. For the statistical analysis of the obtained data, SPSS v.18 statistical analysis program was employed. The obtained data was analyzed with frequency, t-test and chi-square test. As a result of the questionnaire, it was revealed that the society could not fully comprehend the aims of the aforementioned activities of the business firms and thus, the society should be informed about the aims and the missions of the corporate social responsibility activities of business firms.

Keywords