ÇALGISAL MÜZİK BAĞLAMINDA, TÜRK MÜZİĞİNDE ÇALGIYA ÖZGÜ ESER ÜRETMEK

Author:

Number of pages: 235-239
Year-Number: 2015-5

Abstract

Müziğin kısaca, duyguları, düşünceleri ve yaşam olgusunu ifade eden ses tasarımı olduğu düşünülürse, bu ifadeyi sağlayabilmek için öncelikle tasarım yapan bir beyin, ses veren bir kaynak ve sesi algılayacak bir varlık gerekmektedir. Birçok canlının doğal çalgısı kendi ses telleri olduğuna göre, çoğunlukla bu çalgı için egzersizler ve eserler, daha müziğin ilk oluşumundan beri yazılıp üretilmiştir. Öte yandan özellikle uluslararası kimliğe bürünmüş çalgıların gelişim süreçleri, oluşum tamamlanıp çalgı kimlik kazanana kadar devam etmiştir. Buna bağlı olarak özellikle çalgıların sınırları zorlanarak oluşturulan çok sayıda eser, gelecek nesillere aktarılmıştır. Türk müziğinde ise geçmişten günümüze geleneksel çalgılarımız için yazılmış, elimizde çok az eser bulunmaktadır. Burada dikkat çekilmek istenilen nokta ‘çalgısal eser’ değil, ‘çalgılara özgü üretilmiş eser’ anlayışıdır. Günümüzde geleneksel müzik türleri içerisinde çalgılar için yeni eser üretme anlayışı, yeni yeni irdelenmekte olup, doğru bir bakış açısıyla konu üzerinde çalışılarak, geliştirilerek ve değişik bir pencereden bakılarak önemi arttırılabilecektir.

Keywords

Abstract

Music briefly, feelings, thoughts and life is thought to be the case expressing sound design, to ensure that expression is primarily engaged in the design of a brain , it is necessary to detect a resource and an asset -sounding voice. According to many natural instruments have their own sound of live wires, mostly exercises and works for this instrument is made more music written since the first generation . On the other hand, especially development of the international identity wrapped instrument was continued until winning musical identity formation is completed . Accordingly, a number of works created especially enforcing limits of the instrument has been passed on to future generations. In Turkish music written for our traditional instruments from the past , there is little work on our hands. Here attention drawn to the desired point ' instrumental works ', but ' instrument -specific work produced ' understanding. Today recently examined this issue financed , producing new works for the instrument in understanding traditional music genres, studying the subject at the correct angle of view, and the importance of developing a different looking from the window will be increased.

Keywords