ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 70-84
Year-Number: 2015-5

Abstract

Çizgi film, belli bir iletiyi simgesel olarak anlatan canlandırma sanatıdır. Çizgi filmlerin en büyük izleyici kitlesi çocuklardır. Çocuklar izledikleri çizgi filmlerdeki karakterlerden, olaylardan ve konulardan etkilenirler. Her yönüyle çocuklara uygun nitelikte hazırlanmış çizgi filmler çocukları olumlu yönde etkilediği gibi çocuklara uygun olup olmadığı düşünülmeksizin ve sadece ticari kaygılarla hazırlanmış çizgi filmler de çocukları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırma, çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki etkilerini gelişimsel bağlamda, şiddet ve saldırganlık, tüketim alışkanlıkları ve kültür aktarımı bağlamında değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili kaynaklara ve verilere ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Araştırma ile ilgili kitap, tez, makale ve raporlar incelenmiş, elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde önerilere yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Cartoon is an animation art that explain message with sembols. The largest audience of cartoons is children. They are affected from the characters, events and issues of cartoons. Cartoons affect children positively if they were prepared by considering that they are suitable for child development. But, they affect children negatively if they were prepared only with commercial concerns. The aim of this study is assessing effects of cartoons on children in the context of child development, violence and aggression, consumption habits and cultural transfer. Document review method that is one of the qualitative research methods was used at the research. Field survey was carried out by searching relevant resources and data. Books, thesis, and reports related with the research were surveyed and the data obtained were integrated sistematically. At the end of study some reccomendations are given at the framework of study results.

Keywords