YERİNDE ADALET KURUMU: HİSBE TEŞKİLATI

Author:

Number of pages: 331-338
Year-Number: 2015-5

Abstract

İslam dini adalete en çok önem veren dindir. İslamiyet’in tam anlamıyla uygulandı-ğı ?toplumlarda zulme rastlanamaz. İslam dini adaletin tesisi için pek çok kurum örgütlemiştir. Bu kurumlardan birisi olan Hisbe Teşkilatı İslamiyet’in doğuşundan itibaren işlerlik ?kazanmaya baş-lamış daha sonraları da kurumsallaşarak her İslam devletinde farklı ?boyutlarıyla gelişerek uygu-lanagelmiştir. Kurumsallaşma sürecince her devlette farklı ?organizasyon özellikleri gösterse de ge-nel ilkeleri hep aynı kalmıştır.? Hisbe Teşkilatının günümüz adalet anlayışı açısından ön plana çıkaran en önemli özel-liği ise ?uyuşmazlığı anında çözüme kavuşturmasıdır. Ancak bu temel adalet ilkesinin tesisi çok özel ?örgütlenme ilkelerini de beraberinde getirerek muhtesip ve tüm uygulamalarını belirli ?şartlara bağlamıştır. İlkeler ve işleyiş sistemiyle Hisbe Teşkilatı, kamu vicdanında adaletin ?yerinde ve hız-la tesisinde hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerleşmesini sağlamıştır.?

Keywords

Abstract

İn Islam justice is the one of most important things. There is no injustice in a place that ?İslam properly applied. İn İslam there is several institution for establish justice. Hısba ?organization is the one of first established organizations. With time passing it changed but it ?contains basic contents.? The hısba organization’s most important value is dispute resolution. To apply this featu-re ?the dispute must have some certain conditions. With this instantly dispute resolution, ?society’s justice sense did not get harmed.? Our counrty’s most important jurisdiction problem is the lenght of trial. We will exami-ne ?hisba organization consider this problem.

Keywords