VEKÂLET KURAMI PERSPEKTİFİNDEN KAYIRMACILIK KAVRAMI

Author:

Number of pages: 240-250
Year-Number: 2015-5

Abstract

Bu çalışmada kayırmacılık ve kayırmacılık türlerinden nepotizm, favorizm, kronizm, partizanlık, hizmet kayırmacılığı, patronaj ve klientalizm açıklanarak, bu kavramların vekâlet kuramı ile ilişkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında bu çalışma literatür araştırması, çözüm önerileri içeren ve akademik sınırlılıkları olan bir çalışmadır. Kayırmacılık, gerek kamu gerekse özel sektörde yaşanabilen bir durumdur. Kayırmacılık çıkar ve fırsat odaklı olmasından dolayı, vekâlet maliyetlerine farklı açılardan etki ederek yükselmektedir. Kısa vadede kayırmacılığın etkileri tam olarak düşünülemeyeceğine göre, maliyetlerin düşünülmesine odaklanılmalıdır. Bu makalede vekâlet kuramı ile bu soruna çözüm aranmaya çalışılmıştır. Bugüne kadar yapılan akademik çalışmalar, aile şirketleri ve kamu çalışanlarına yönelik nicel ve nitel çalışmaları kapsamıştır. Bu çalışma da vekâlet kuramı perspektifi ile yapılmış kuramsal çalışma niteliği taşımaktadır.

Keywords

Abstract

This study aims at explaining favouritism and the sorts of favouritism such as nepotism, cronyism, partisanship, service favouritism, patronage and clientelism through searching relationship with the “Theory of Agency”. This work contains searches on the academic literature; and it is academically limited which proposes to explain and provide solutions. Favouritism could take place in the private or public sector. Since favouritism targets increasing persons’ interest and opportunity and effects the cost of delegation in various forms it thereby increase the general cost. Since we cannot reduce the effects of the favouritism completely in the short term, we should try to focus on the reducing of its costs. We try to find solutions through the “Theory of Agency” in this study. Academic studies that deal with this issue generally focus on quantitative and qualitative studies for family-owned companies and public employees. This study is the theoretical study which is done within the framework and perspective of the theory of agency.

Keywords