HİNDİSTAN’IN STRATEJİK ÖNEMİ VE DIŞ POLİTİKA YAPISI

Author:

Number of pages: 277-289
Year-Number: 2015-5

Abstract

Hindistan en eski ve büyük devletlerden biridir. Hindistan Asya'nın güneyinde Hindistan yarımadasında bulunmaktadır. Alanı 3 287 263 kv.km'dir. Hindistan devlet olarak MÖ 1. binyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. İlk kez hindliler pirinç, pamuk, şeker kamışı yapmayı, ev kuşları saklamayı öğrenmişlerdir. Eski ve ortaçağ Hindistan'ın bilim, edebiyat, sanat alanındaki başarıları çeşitli dini ve felsefi sistemleri Doğu'nun birçok uygarlıklarına olumlu etki göstermişti. Bu çalışmada Hindistanın bağımsızlığını kazandıktan sonraki ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi ve bunlara bağlı olarak ülkenin dış politikasının temel belirleyicileri analize tabi tutulmuştur. Ayrıca Şanghay Isbirliği Örgütünün bölge ülkeleri arasındaki işbirliğine etkileri de analiz edilmiştir. Son olarak ise Hindistanın dış politika yönelimi Nehru dönemi ve sonrası kısımlara ayrılarak değerlendirilmiş ve Hindistan dış politikasına yönelik güncel eleştirilerede makale kapsamında yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

India is one of the oldest and largest state. India is located in the South of Asia at the Indian subcontinent. The total area of India is 3 287 263 kv.km. Indian state appeared in the second half of the first millennium B.C. For the first time Indians have learned to make rice, cotton, sugar cane and to keep house birds. India's ancient and medieval science showed positive influence of many East civilizations in the area of science, literature, art achievements in various religious and philosophical systems. In this study, the economic, social and political development of India after independence and main determinants of foreign policy has been subjected to analysis. Moreover, the effects of Shangai Cooperation Organisation to the collaboration between region countries has also analyzed. Finally the foreign policy orientation of India

Keywords