KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MODERN MÜZECİLİĞİ EL SANATLARI EĞİTİMİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 85-92
Year-Number: 2015-5

Abstract

Günümüzde küreselleşme olgusuyla birlikte yerel ve kültürel değerler önem kazanmış ve buna paralel olarak müzeciliğin kapsamı da genişlemiştir. Bugün geleneksel müzeciliğin toplamak, belgelemek, sergilemek gibi görevlerine ek olarak, müzeler ziyaretçileriyle başarılı ilişkiler kurmak için araştırma, koruma ve iletişim görevlerini de üstlenmiştir. Müzelerin bu amaçla yeni model arayışlarına girmeleri onların eğitimdeki rollerini arttırmıştır. Bugün dünyada modern müzeciliği benimsemiş müzeler; ziyaretçilerinin kültürel düzeylerinin gelişmesi, estetiksel ve görsel duyarlılık kazanmaları, ifade yetilerinin gelişmesi için etkin yöntem ve tekniklerle aktif eğitim etkinlikleri düzenlemektedir. Araştırmacılara yeni olanaklar yaratan bu müzelerin web sayfaları üzerinden gerçekleştirdikleri sanal uygulamalar aracılığı ile koleksiyonlarına kolayca ulaşılabilmektedir. Bu çalışmada, modern müzecilik anlayışının el sanatları eğitimine getirdiği yeni boyutlar, dünyadaki büyük müzelerden örneklerle açıklanmış ve içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkemizde de müzelerle sanat eğitimi veren kurumların; eğitim konusunda işbirliği yapmaları, eğitim programlarının ve müze mevzuatlarının yeniden yapılandırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Today,with the phenomenon of globalization, the local and cultural values has gained importance and the scope of museums has also expanded in parallel. Today, museums have assumed the position of protection, communication and research to establish successful relationships with visitors in addition to tasks of traditional museums such as to collect, document, exhibit. Museums entering into quest of new model for this purpose has increased their educational role. Museums adopted modern museology in the world today, organize active learning activities with effective methods and techniques for the development of the cultural level of i

Keywords