KARAMANOĞULLARIN ANADOLU’DA VAR OLMA MÜCADELESİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE SELÇUKLULARIYLA İLİŞKİLERİNİN GENEL SEYRİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 316-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karamanoğulları Beyliği’nin Moğol istilası ile başlayan Anadolu’ya geliş serüvenleri ve burada yurt tutmaları, yaklaşık olarak iki buçuk asır boyunca bu coğrafyada varlık göstermeleriyle sonuçlanmıştır. Karamanoğulları Türkiye Selçuklu Devletine tabii olarak Sultan I. Alâeddin Keykubad tarafından Anadolu’nun güneyine, bu günkü Ermenek, Mut ve Toros dağ hattının kuzeyine yerleştirilmişlerdi. Nure Sofu ve oğulları ile başlayan Karaman aşiretinin kendisine bağlı Türklerle kendi devletlerini kurma çabaları özellikle Selçuklu hâkimiyeti altında fetihlerde bulunarak gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Sonraları Moğol istilasıyla çöken Selçuklu devlet mekanizmasına karşı bağımsız hareket etmişlerdir. Özellikle Selçuklu-Moğol ittifakına karşı Anadolu’da bağımsızlık bayrağı çekmişleridir. Öyle ki, Karamanlı Beyler, zaman zaman Selçuklu iç işlerine karışarak saltanat üzerinde etkili olmaya çalışmışlardır. Bu makale, Karamanoğullarının Anadolu’ya geliş evresinden Türkiye Selçuklu devletinin yıkılışına kadarki bu devletle olan münasebetlerini konu edinmektedir.

Keywords

Abstract

Karamanids Principality reigned for approximately for two and a half centuries in Anatolia beginning with the invasion of Mongols and settlement in there. Subjected to Turkey Seljuk Sultanate I. Alâeddin placed the Karamanids in the south of Anatolia, which is today’s north of Ermenek, Mut, and Taurus mountain line. Starting with Nure Sofu and his sons Karaman tribe tried to establish their own state with Turks loyal to Karamanid tribe by conquering land especially through Seljuk. Later, they act independently against the collapse of the Mongol invasion of the Seljuk state mechanism. Especially, they independence flags are drawn against Seljuk-Mongol alliance in Anatolia. So that, Karamanids Monarchs from time to time tried to have an impact on the internal affairs of the Seljuk sultanate mingling. This article, This article, Karamanids the arrival phase Anatolia, covers the relations with this state until the fall of the Seljuk state.

Keywords