YENİ BİR İHTİLÂCNÂME NÜSHASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2016-6
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : TÜRK HALK EDEBİYATI
Number of pages: 174-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanoğlu, dünden bugüne gerek kendisiyle gerek çevresiyle ve gerekse içerisinde yaşadığı kozmik âlem ile ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye, yarının neleri getirip, neleri götüreceğini önceden öğrenmeye ve böylece kendi kaderine hükmetmeye çalışmıştır. Elbette ki bu yaklaşımda, sınırları tespit edilemeyen esrârengiz âlem ve bu âlemin meçhûllerine karşı duyulan merak ve korku öğesinin payı büyüktür. Bir diğer ifade ile olağan ya da olağanüstü her şekle, her eyleme bir mana verme ve bir anlam yükleme, insanın mekanik döngüsünün doğal bir özelliği olsa gerektir ki insanı dünden bugüne bilinmezi ve esrarengiz olanı keşfetmeye sevk eden de bu olguda saklıdır. Geleceğin merak edilmesindeki bu doğallık, geleceğe gelmeden hükmetme isteğine cevaplar sunma iddiasında olan bir kısım gaybi ilim şubesini doğurmuştur ki çalışmamız bu ilim şubelerinin vücuttaki titremelerden hareketle geleceğe ilişkin hükümlerini içeren bir türü olan “Seğirname” leri, Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Bölümü’nde Turc 21 numara ile kayıtlı yazmanın 82-94 yaprakları arasında yer alan ihtilâçnâme metni üzerinden dikkatlere sunacaktır.

Keywords

Abstract

Human beings need to explore and understand from yesterday to today known about cosmic worlds that live in the environment must own or with both, what to bring tomorrow, what would lead to advance learning and thus tries to govern their own destiny. Of course, this approach limits can not be determined a mysterious world and share the wonder and horror elements needed against the unknown in this world is great. With other words, ordinary or extraordinary in every form, to give a meaning to every action and a sense of loading, reserved man that requires Although a natural feature of human mechanical cycle known from past and delivered to discover the mystery in this case. this naturalness in the interest of the future, some unseen, which claims to offer answers to the request to rule before the future has led to the science branch of our work, which is a type that contain provisions relating to the future move of the tremors in the body of the science branch "Seğirnâme"s, the French National Library in Turkish Writing Department Turc 21 located between 82-94 leaves with registered number will be presented to the attention of writing out the text on ihtilâçnâme.

Keywords