OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL TEKKELERİNDE MÛSİKÎ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 197-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı döneminde İstanbul, İslâm dünyasının önemli bir kültür ve sanat merkezi olmuştur. Müzikal bakımdan Tasavvufi âyinler esnasında çalgıların eşliğiyle gerçekleştirilen icrâlar, tekke mûsikîsinin oluşmasını sağlamıştır. Özellikle Türk Mûsikîsi’nin diğer formları üzerinde, tekkelerde icrâ edilen formların etkisi oldukça büyük olmuştur. Türk Mûsikîsinin en güzel örnekleri İstanbul tekkelerinde yetişen veya buradan etkilenen bestekâr ve icrâcılar tarafından ortaya konulmuştur. Tekke âyinlerinde asıl amaç zikirdir ve müzik zikrin yürütülmesi için bir araç olarak kullanılır. Bu tür müziğin genel karakteristiği ise ritmik unsurlar ve cumhur icrânın yoğunluğudur. Tekke mûsikîsinde icra edilen formların birçoğu kesin sınırlarla ayrılmayarak farklı icrâ hususiyetleriyle câmi mûsikîsinde de icrâ edilir. Fakat tarikatların benimsediği tasavvufî düşünceyi yansıtan formlar ise daha çok tekkelere mahsus olmuştur. Bu çalışmada Osmanlı döneminde İstanbul’da bulunan farklı derviş tekkeleri ve müzikal karakteristikleri açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Istanbul in the Ottoman era was one of most significant cultural and artistic center of Islamic heritage. From musical respect interpretations during the mystical rituels with enstruments has present dervish music. Musical forms which have been performed in the dervish lodges, have a deep effect on the other forms of Turkish Music. The masterpieces of Turkish Music have been given by the composers or performers attained from dervish lodges in Istanbul. The main purpose of dervish rituels is to mention and the music is a tool that used to leading of mentioning ceremony. Main characteristics of this kind is intensive rhythmic componets and choral performances. The borders of dervish lodges’ forms are not categorical. These forms sometimes are also performed in mosques by different performing style. But the forms are reflecting the mystical thought of the path they belong to. In these survey characteristic of music in the dervish lodges will be mentioned.

Keywords