AĞRI TÜRKÜLERİNDE AĞRI AĞZI

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 23-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ağız araştırmaları bakımından önemli zenginlikler içeren kaynaklardan biri de türkülerdir. Kulaklarda güzel sedalar bırakan türküler, ağız çalışmaları bakımından da önemli belgeler niteliğindedirler. Çünkü türküler yöresel özellikler taşır; bunun için de yöresel ağızlarla okunurlar. Ancak son dönemlerde, türküleri seslendiren sanatçıların o yöreden olup olmamasına bağlı olarak, türkülerin aslına sadık kalarak söylenmediği de çokça görülmektedir. Oysa türküde söyleyiş farklılığı ezgiyi ve vurguyu değiştirmekte; bu da türkünün ahengini bozabilmektedir. Bir türküyü, ait olduğu yöreye ve ağıza göre en iyi okuyacak kimse o yöreden olan ve o yörenin ağzını konuşan kimsedir. Türkünün; ezgisi, makamı, vurgusu gereği ağız özelliklerine bağlı olarak okunması gerekir; bunu da en iyi yapacak olan o yöreli sanatçıdır. Bu bildiride konu edilen Ağrı türküleri, bu türküleri en iyi seslendiren sanatçılardan biri olan Ağrılı sanatçı Burhan Çaçan’ın ağzından dinlendiği gibi değerlendirilmiştir. Araştırmanın sınırlılığı 7 türküden oluşmaktadır. Bu 7 türküde Ağrı ağzındaki ses değişimleri ve kullanım biçimleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the mouth sources contain significant wealth in terms of research are also folk songs. The beautiful sounds of the songs in the left ear, they have been important documents in terms of oral studies. Because the songs carry local features; they read in the local dialect for it. However, in recent times, the songs performed by artists from the region, depending on whether it is seen as a lot of songs that tell faithfully. However, differences in singing folk tunes and a change in emphasis; which can disrupt the harmony of the song. One song, by region and mouth, which is the best one of those who will read from the region and he is one who speaks the mouth of the region. The folk song melody, tonality, due to the emphasis should be read in conjunction with the mouth features; it is the artist who will do the best that zone. The subject of this paper Ağrı songs, those songs Ağrıer which is considered one of the best voice of the artist as the artist Burhan Çaçan rest of the mouth. Limitations of the study consists of 7 songs. Sound changes and the way in Ağrı mouth in this 7 song has been tried to be determined.

Keywords