İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL MOTİVASYON İLE TÜRKÇE VE MÜZİK DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2016-6
Number of pages: 80-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma genel müzik eğitimi alan ilköğretim öğrencilerinin, müzikal motivasyon ile Türkçe ve Müzik dersleri akademik başarı düzeylerinin birbirleriyle olan bağıntılarını anlamak ve bu bağıntıların hangi değişkenler dahilinde farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Survey yöntemi ile yapılan bir alan araştırması olan bu çalışmanın örneklemini Bağcılar Münir Nurettin Selçuk İlköğretim Okulu (n=81) ve Özel Yakacık Doğa Koleji (n=85) altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf ilköğretim öğrencileri olmak üzere toplam 166 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada 3 temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar; öğrencilerin müzikal motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla Asmus tarafından geliştirilen (1989) "Müzikal motivasyon/Measure of Motivation in Music" ölçeği, öğrencilerin demografik bilgilerine ulaşmak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" ve okuldaki akademik başarılarını ölçmek amacıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılı I. Dönem Türkçe ve Müzik dersleri karne notlarıdır. Araştırmanın istatistiksel analizlerinde İlişkisiz (Bağımsız) grup t testi, Tek yönlü Varyans Analizi (Anova), LSD Analizi ve Pearson Korelasyon Analizi teknikleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

This survey was conducted to apprehend the correlations between the primary school students’ musical motivation and the Turkish and Music academic achievements and to point out that in which circumstances these relations will vary. Being 81 students from Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Primary School and 85 students from Özel Yakacık Doğa College, totally 166 second rank students were participated in this survey in which survey method is used. Three basic data collecting tools were used. In order to measure the musical motivation of the students 'Measure of Motivation in Music Scale', to obtain i

Keywords