ERGENLER İÇİN TAKIM ÇALIŞMASI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 220-227
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Takım Çalışması Ölçeği (Lower, Newman, & Anderson-Butcher, 2015) Türkçe formunun ergenler üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 259 öğrenciden oluşmaktadır. Türk diline uyarlanan ölçeğin, yapı geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca iç tutarlılık katsayısı ve madde-toplam korelasyonları incelenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 8 maddeden ve tek boyuttan oluşan modelin yeterli uyum verdiği bulunmuştur (x²= 44.72, sd= 20, x²/sd= 2,23, RMSEA= .069, NFI=.91, NNFI= .93, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .96, SRMR= .045). Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin Türkçe formunun madde toplam test korelasyon katsayıları .46 ile .60 arasında değişmektedir. Araştırmanın sonuçları Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe formunun geçerli, güvenilir ve akademik araştırmalarda kullanılabilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, ergenlerde takım çalışması ölçeği kullanılarak yapılan gelecek araştırmalarda güçlü ölçümler yapılması için önemlidir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Turkish version of the Adolescent’s Teamwork Scale (Lower, Newman, & Anderson-Butcher, 2015). The sample of study consists of 259 students. In this study, as construct validity, confirmatory factor analysis (CFA) was executed to confirm the original scale’s structure in Turkish culture. Also internal consistency coefficient and the item-total correlations were examined. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 8 items loaded on single factor (x²= 44.72, df= 20, x²/df= 2,23, RMSEA= .069, NFI=.91, NNFI= .93, IFI= .95, CFI= .95, GFI= .96, SRMR= .045). The internal consistency coefficient of the scale was .80. The corrected item-total correlations of the scale ranged from .46 to .60. These results show that Turkish version of the Adolescent’s Teamwork Scale is valid, reliable and suitable for academic studies. Further studies that will use the teamwork scale for adolescents are important for its measurement force.

Keywords