GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, MERKEZ TEŞKİLAT ÇALIŞANLARI’NIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İŞ DEĞERLERİNİN TESPİT EDİLMESİ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 169-181
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilat çalışanlarının kişilik özelliklerine göre iş değerlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.Araştırmada veri toplama aracı olarak; Goldberg (1993)’in “Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği” ile Furhnam ve diğerleri’nin(1983) “İş Değerleri Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin istatistiksel analizinde Man-Whitney-U, Kuruskal- wallisH,ve Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.Analiz sonucunda; tüm yaş gurubundaki çalışanların, İş İlişkileri, Özerklik ve Yeteneklerin Kullanımı alt boyutları hariç diğer alt boyutlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Cinsiyet değişkeninde ise, İş Değerleri alt boyutlarının tümünde, erkek ve kadınlarile arasında anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). İş Deneyimi değişkenine göre, İş Değerleri alt boyutlarından İş İlişkileri hariç diğer boyutlarda anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).Yapılan korelasyon analizinde ise; Duygusal Dengesizlik ve Sorumluluk alt boyutları hariç tüm alt boyutlarda anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

Keywords

Abstract

In this study, the central organization of the Ministry of Youth and Sports of the employees based on personality traits are intended to identify business value. In order to collect correct data "Five Factor Personality Traits Scale"of Goldberg (1993) and "Work Values scale"of Furhnam and others (1983), are used. the Man-Whitney-U, Kurusal-Wallis H, and Pearson's correlation analysis were used for Statistical analysis of data. As a result of analysis; workers from all age groups, except for their work Relations, autonomy and use of skills among subdimensions significant difference have been identified (p<0.05). In the gender variable, there was not seen any significant differences between males and females were not observed in work values in all subdimension (p>0.05). according to Work Experience variable, there were seen significant differences among other dimensions except for Labor Relations from the subdimension of work value(p<0.05). In the correlation analysis; There have been identified a relationship in all subdimensions except for the subdimensions of emotional imbalance and responsibilities (p<0.05).

Keywords