İPEK YOLU MEVLEVİHANELERİ ve CUMHURİYET SONRASI AFYON MEVLEVİHANESİ’NDE MÛSİKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2016-7
Language : null
Konu : Müzikoloji
Number of pages: 57-69
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ticaret yolları tarih boyunca kültürlerin aktarılmasında, dinlerin yayılmasında büyük bir rol oynamışlardır. Bu ticaret yollarından en önemlisi ipek yoludur. İpek yolu binlerce yıl farklı kültür ve medeniyetlerden birçok insanı Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye birbiriyle buluşturmuştur. Böylece farklı milletler arsında sadece ticaret değil kültürel bir etkileşim ile birlikte dinsel farklılıklarında tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olmuştur. Çalışmamızda, İpek Yolu üzerinde kurulmuş olan Mevlevihaneler ve Cumhuriyetin ilanından sonra bu Mevlevihanelerin en önemlilerinden birisi olan Afyon Mevlevihane’sinde musiki kültürü incelenmiştir. Çalışmamız da veri tarama yöntemini kullanılmıştır. Çalışmanın alana katkı sağlayıcı, özgün ve konu üzerinde yeni çalışmalara destek olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Trade routes played a major role in the spread of religion In the exchange of cultures throughout history. The Silk Road the most important trade route of this route. Silk Road thousands of years, many people from different cultures and civilizations from East to West, North to South has connected with each other. Thus, between different nations not only trade is not, but also with cultural interaction the recognition of religious

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics