EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 106-130
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim yöneticileri problem çözme becerisine sahip olmak adına bazı özellikleri barındırmalıdır. Bu özellikleri; etkin iletişim yeteneği, çalışkanlık, zekilik, sosyallik, fiziki görünüm açısından düzgünlük, bilgililik, özgüven, sorumluluk sahibi olma ve karar verme mekanizmasının etkililiği şeklinde sıralayabiliriz. Etkili bir yöneticinin, karşılaştığı bir probleme çözüm yolunu bulmadan önce problemin tanımını yapabilmesi gerekir. Okul yöneticilerinin işlevinin büyük bir kısmı problem çözme meselesi ile ilgilidir. Bu sebeple okul yöneticileri kurumlarda karşılaşılabilen problemleri iyi analiz etmeli ve bu analizler ışığında yeni çözüm yolları geliştirebilmelidirler. Araştırmanın temel amacı, eğitim yöneticilerinin problem çözme becerileriyle ilgili yapılan çalışmaları incelemektir. Eğitim örgütlerinde yaşanan sorunlara bakıldığında yöneticilerin problem çözme konusundaki durumlarını anlamak ve olumlu-olumsuz faktörleri değerlendirmek için bu konunun yöneticiler açısından gerekliliği daha net ortaya çıkacaktır. Literatürde konuya dair kaynakların eksikliği ve yeteri kadar önemsenmemiş olması da konunun önemine yönelik farkındalığın oluşturulmasının amaç edinmesini sağlamıştır. Bu araştırmanın problemi ;’’Eğitim yöneticilerinin problem çözme becerileri üzerine yapılan araştırmaların bulguları nelerdir?’’ şeklinde belirlenmiştir. Çalışmada alanyazın taraması (doküman incelemesi) yapılmıştır. YÖK, Ulusal Tez Bankasındaki tezler, google akademikteki makaleler incelenmiştir. Bulgular ele alınmıştır. Önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In order to have problem solving skills educational managers should carry some attributes. These skills include, effective communication, hardworking, intelligence, sociability, decent physical appearance, knowledgeable, self-esteem, having responsibility and effectiveness of decision making mechanism. An effective manager, should be able to define the problem before finding a solution to the problems encountered. The large part of the school principals functions are related to problem solving issue. Therefore School principals should analyse the problems faced at the school, and in the light of these analysis they should develop ways of new solutions. The main objective of the study is to examine the studies conducted related to problem solving skills of school principals. Considering the problems faced in educational institutions, and to understand the positions of administrators on problem solving, and to evaluate the positive and negative factors, how important this issue for the educational managers emerges clearly. Lack of resources and to be ignored in the literature on the subject has also provided enough evidence for the importance of the issue and creating awareness have led to problems of this research. The problem statement of the study is defined as “what are the findings of the study conducted on problem solving skills of educational administrators”.? When gathering the data literature review (document review) were conducted. Thesis in the Higher Education Council, the Centre for National Thesis Review, manuscpripts in google academic articles were examined. The findings are discussed and suggestions were made accordingly.

Keywords