Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği (ÇMÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Number of pages: 480-485
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmanın amacı Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeğini (ÇMÖ; Travers, Randall, Bryant, Conley & Bohnert, 2015) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 192 birey(106 kadın, 86 erkek,) üzerinde yürütülmüştür. 10 maddeden oluşan ölçekte ters puanlanan madde bulunmamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x²= 63,85, sd= 34, RMSEA= .068, SRMR= .050, CFI= .94, IFI= .94, GFI= .94). Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .44 ile .68 arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .85, test tekrar test güvenirlik katsayısı .75 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of The Effortless Perfectionism Scale (Travers, Randall, Bryant, Conley & Bohnert, 2015) and adapt the scale into Turkish. The study group consisted of 192 (female: 106, male: 86) people. The scale consists of 10 items is no reverse scored item .Results of confirmatory factor analysis demonstrated on one factor (x²= 63,85, sd= 34, RMSEA= .068, SRMR= .050, CFI= .94, IFI= .94, GFI= .94). The corrected item-total correlations ranged from .44 to .68. Internal consistency reliability coefficient of the scale was found as .85, , test-retest reliability coefficient was found as .75. These results demonstrate that the Turkish Version of Effortless Perfectionism Scale is a valid and reliable instrument.

Keywords