FİRDEVSİ-İ RUMİ’NİN SÜLEYMAN-NAME’SİNDE KUŞLAR (37. CİLT)

Author:

Year-Number: 2016-7
Number of pages: 197-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuşlar gerek Türk halk kültüründe gerekse mitolojisinde geniş yer bulmaktadır. Klasik edebiyatta çeşitli benzetme unsurlarıyla bezenerek geniş bir hayal dünyasına malzeme olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de Süleyman Peygamber’in kuşdilini bilmesi ve hüdhüdle konuşması anlatılmaktadır. Süleyman Peygamber’i konu alan eserlerde hayvanlar özellikle kuşlar sıkça kullanılmıştır. 15. asrın ikinci yarısı ile 16. asrın başında yaşamış ansiklopedik bir yazar olan Firdevsi eserlerinde bu malzemeden yararlanmıştır. Firdevsi’nin en önemli eseri Süleyman-name-i Kebir’dir. Süleyman Peygamber’in mucizevî hayatının ve kıssalarının anlatıldığı bu eserde kuşlara geniş yer ayrılmış ve eserin bazı meclislerinde müstakil olarak kuşlar anlatılmıştır. Bu çalışmada eserin 37. cildinde tespit edilen kuşlara yer verilmiştir. Süleyman-name’de yer alan kuşlar tasviri ve temsili olarak incelenmiştir. Süleyman-name’de geçen kuş isimleri, kuş türleri, kuşların Süleyman (a.s)’ın

Keywords

Abstract

Birds finds wide place both Turkish folk culture and in mythology. İn classical literature has been material embellished with various elements of comparison to a wide imagination. Describes Prophet Suleiman to know the rosemary and talking with hüdhüd the Qur’an. Animals especially birds used frequently in works which on the subject of Prophet Solomon. Firdevsi with an encyclopedic writer who lived with second half of the 15th century and first quarter of the 16th century, have benefited his works from these materials. His most important work is the Suleyman-name -i Kebir. In this work which described the miraculous life and parables of Prophet Solomon, includes wide space to birds and birds are described as independent in some part of work. In this paper includes identified birds in volume 37 of works. Birds in the Suleyman-name were examined as portrayed and representation. The names of the birds and their species in Suleyman-name, Prophet Solomon's court in position of birds, the aforementioned birds concepts of their represent will be dwelt upon.

Keywords