JOHN DEWEY’İN EĞİTİM FELSEFESİNDE DENEYİM KAVRAMI

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 31-40
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı John Dewey’in eğitim felsefesinin önemli unsurlarından birisi olan deneyim kavramını, Dewey’in eğitim görüşleri çerçevesinde incelemektir. Çalışmada veri toplamak amacıyla doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Amerikan pragmatizminin önemli temsilcilerinden birisi olan John Dewey, özellikle eğitim konusundaki düşünceleri ile tanınmaktadır. Onun eğitim düşüncelerinin en öne çıkan yanı ise deneyime dayalı öğrenme prensibidir. Bu bakımdan o, mevcut eğitimin bu konudaki yetersizliklerini eleştirerek yeni bir eğitim anlayışı ortaya koymaktadır. Öğrenciyi merkeze alan, doğrudan deneyimlere bağlı olan yaparak öğrenmelere dayanan bu yeni eğitim anlayışında, okulun işlevleri, derslerin amacı ve öğretmen rolleri de köklü değişimlere uğramaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the concept of experience, an important component of John Dewey’s philosophy of education, within the framework of Dewey’s educational views. Document analysis was used for data collection in the study. John Dewey, one of the foremost representatives of the American pragmatism, is especially well known for his ideas about education. The most outstanding aspect of his educational ideas is the principle of learning based on experience. In this respect, he criticizes the insufficiencies of the traditional education and puts forward a new conception of education. The functions of the school, the purpose of courses, and the roles of the teachers are radically changed in this new student-centered conception of education which is based on direct experience and learnings by doing.

Keywords