LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIMI ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, LİSE SON SINIFTA İKEN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE KATILIP KATILMAMA NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 456-464
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmanın amacı üniversite birinci sınıfta okuyan öğrencilerin, lise son sınıfta iken beden eğitimi derslerine katılıp katılmama nedenlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Araştırma 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Hacettepe Üniversitende çeşitli alanlarda(Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) öğrenim gören dokuz erkek dokuz kadın olmak üzere toplam 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın gerçekleştirilmesinde, nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan görüşme formunun hazırlanmasında, geçerliğinin sağlanmasında ilgili literatür taraması yapılmış ve alanında uzman akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Tüm görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş katılımcılara kod isimler verilmiştir. Araştırma dahilinde elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiş ve beş tema(1. Lise son sınıfta beden eğitim derslerine katılım 2. Beden eğitimi öğretmenlerinin öğrencilerin derse katılımları konusunda etkisi 3. Okul yönetiminin öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi 4. Okuldaki imkânların öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi 5. Ailelerin öğrencilerin derse katılımı konusunda etkisi) ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of our study is to investigate the opinion of the university first-grade students about the reasons of participating or not participating the physical education lessons during the last year of high school. This study was conducted on 9 male and 9 female total 18 university students who study various disciplines (Health Sciences, Natural Sciences, Social Sciences) in Hacettepe University. In this research semi-structured interview which is one of the qualitative research methods is used. For the preparation and reliability of the interview form used in the research relevant literatüre review is made and the form is edited through the opinions of the expert academicians in this field. All of the interviews are recorde with the sound recorder and participants are given nicknames. The data gathered in this research are analyzed using the descriptive analysis method and 5 themes (1. Attendance to the physical education lessons at the last year of high school 2. The affect of physical education teachers on participation to the class 3. The affect of school management on participation on the class 4. The affect of the school facilites on the participation to the class 5. The affect of the family on participation to the class) are revealed.

Keywords