KUTADGU BİLİG’DE YARATICILIK VE YARATMA ALGISI ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 41-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kutadgu Bilig, hem doğduğu coğrafya hem tarihî konumu itibarıyla birden çok alanda geçiş döneminin özelliklerini yansıtan bir edebî eserdir. Din, coğrafya ve kültürdeki bu geçiş, kelime ve kavramları da etkilemiş ve Kutadgu Bilig’e edebî misyonunun yanı sıra köprü görevi de yüklemiştir. Hem izafi hem ilahi boyutları olan yaratıcılık ve yaratma kavramları da bu geçişte yeni ontolojik boyutlar kazanan kavramlardandır. Buradan hareketle çalışmada 1070 tarihinde Yusuf Has Hacib tarafından yazılan Kutadgu Bilig adlı eserde yer alan yaratıcılık kavramı, yaratıcılığı çağrıştıran ifadelerle birlikte ele alınarak eserdeki yaratıcılık algısının boyutları tespit edilmiştir. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analizi vasıtasıyla toplanmıştır. Çalışma sonucunda toplam 178 beyitte yaratıcılık algısı tespit edilmiştir. Bu algı boyutları; ilahi ve izafi boyutlarda incelenmiş, ilahi yaratıcılığın İslami kabuldeki “ibda”yı yansıtır biçimde, izafi yaratıcılığın ise yarına kalma ve yarına kalacak eserleri meydana getirme biçiminde ele alındığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The reflections of creativity from religional perception to literary perception has been achieved via literary texts. Kutadgu Bilig, due to the Turkish-Islamic world and the transition period to be considered one of the most clearly reflects the works is a clear and operational terms reflect the perception of creativity. The aim of the movement in 1070 in the historical work, written by Yusuf Has Hacib creativity concept in forensic work has already been dealt with expressions that evoke creativity. For the collection of data is determined by the keyword analysis commonly used in qualitative research methods. The phrase evokes creativity is dealt with. One of the studies of qualitative research methods used in the analysis of the document in 6722 a total of 178 couplets perception of creativity have been identified. This perception sizes;

Keywords