KAŞGARLI MAHMUD’UN “DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK” ADLI ESERİNİN DİNLER TARİHİ PERSPEKTİFİNDEN BİR KRİTİĞİ

Author:

Year-Number: 2016-8
Number of pages: 74-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Her eser yazıldığı zamana ait kültür ve medeniyet unsurlarının izlerini taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Divan-ı Lügat-it Türk de kendi dönemiyle ilgili bilgiler içermektedir. O güne ait olan yaşam tarzı, inanışlar, gelenek ve görenekler, kültür ve medeniyete dair her şey Divan-ı Lügat-it Türk’de kendine yer bulmuştur. Bizde bu çalışmamızda daha önceden üzerinde pek durulmayan bir konu olan Divan-ı Lügat-it Türk’ün ihtiva ettiği dini kavramlar üzerinde durmak istedik. Eserin yazıldığı 11. Yüzyıl itibariyle Türklerde hakim olan dini inanış ve yaşayış, diğer dinlere olan bakış, kısacası “din ve inanç” kapsamına giren her şeyin Divan-ı Lügat-it Türk’e nasıl yansıdığını görmeye çalıştık. Çalışmamızın amacı eserdeki “dini kavramlar” ı inceleyip, günün sosyal ve dini hayatıyla ilgili ipuçları elde etmek ve Divan-ı Lügat-it Türk üzerinde yapılan çalışmalara bir yenisini daha ilave etmektir

Keywords

Abstract

Each work carries the trace of the culture and civilization of that time period. In this respect, Divan-i Lugat-it Türk also contains information about that time period. The lifestyle, beliefs, customs and traditions and culture of the time period can be found in Divan-i Lügat’it Turk. Researchers who were specialized in the Works of Kaşgarlı Mahmud have analyzed the concepts in Divan-ı Lügat-it Türk extensively. These studies stil continue today. And this paper we wnat to focus an religious concepts wich have not been analyzed thoroughly.In short we studied how concepts that are within the scope of “religion and faith” are reflected in Divan-ı Lügat-it Türk. The aim of this paper is to examine the “religious concepts” to qather some clues about the religious and social life of the time, and to add an other study on Divan-ı Lügat-it Türk.

Keywords