GENÇLİK HİZMETLERİ ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Beden Eğitimi ve Spor
Number of pages: 186-201
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünün farklı birimlerinde çalışan personelin örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın örneklem grubunu Adana, Gümüşhane ve Trabzon illerindeki gençlik ve spor il müdürlüğünde çalışan 130 personel oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Örgütsel Adaleti ölçmek üzere, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği ile personelin örgütsel güven algılarını belirlemek amacıyla Nyhan ve Marlowe (1997) tarafından geliştirilen ve Demircan (2003) tarafından Türkçe’ye çevrilen Örgütsel Güven Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiye bakmak için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre personelin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları cinsiyet değişkenine göre farklılaşmazken, medeni hal ve yaşa göre bazı alt boyutlarda farklılık göstermektedir. Ayrıca korelasyon analizi sonucuna göre de örgütsel adalet ve örgütsel güven arasında pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to analyze organizational justice and organizational reliability of staff working at youth services and sports provincial directorate within the scope of some variabilities. Sample group of study consist of 130 staff working at provincial directorate of youth and sports in Adana, Gümüşhane, and Trabzon provinces. In this study, personal info form, Organizational Justice scale developed by Niehoff and Moorman (1993), Organizational Reliability scale developed by Nyhan and Marlowe (1997) and adopted to Turkish by Demircan (2003) were used as data collection tool. In order to analyze the relationship between dependent and independent variables in the phase of data anaylze, one-way analysis of variance and (ANOVA) and t test were used. According to the analysis results, while there were no differences in organizational reliability perceptions according to gender variable, there were some differences in marital status and age sub-dimensions. In addition according to correlation analysis results, it was determined that there was a positive relationship between organizational justice and organizational relibility.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics