AVUSTURYA TÜRK TOPLUMUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 21-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Avusturya Türk toplumunun demografik yapısı, dil ve eğitim sorunları, çalışma hayatındaki durumu, Türk toplumu içindeki sivil toplum kuruluşlarının oluşturulması, uyum, kimlik ve din ilişkisi ile medya kullanım alışkanlıkları üzerinde durulacak; geri dönüş planları hakkında güncel bilgiler paylaşılacaktır. Avusturya’da halen Türkiye doğumlu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 183.000 kişi yaşamaktadır. Yapılan istatistiklere göre Türkler ülkede yaşayan yabancı uyruklular arasında Almanlar ve Sırplardan sonra üçüncü sıradadır. Doğum oranına bakıldığında ise Türkler ortalama 2.41 çocuk sahibi iken, Avusturyalı aileler 1.27 çocuğa sahiptir. Türklerin % 53’ünün ifadesine göre %24’ü Almancayı anadili düzeyinde veya çok iyi konuşuyor. % 10’u Almancayı çok iyi konuşamadığını, % 1’i ise hiç konuşamadığını belirtiyor. Ülkede yaşayan Türklerin % 68’inin zorunlu eğitimin üzerinde bir eğitimi yok. Türklerin % 54’ü çalışıyor. Çalışan Türkiye kökenli kadınların oranı % 39. Eğitim düzeyleri düşük olduğundan işsizlik oranı da % 14’tür. Yine araştırma sonuçlarına göre ülkede yaşayan yabancıların arasında % 21’lik bir oranı Müslümanlar oluşturmaktadır. Türkiye kökenli göçmenlerle yapılan görüşmelerde % 70’lik bir kesimin kendini Avusturya’ya değil; kökenlerinin olduğu ülkeye ait hissettiği; Türklerin % 76’sının da evde Türkçe yayın yapan TV kanallarını izlediği, % 30’unun da Almanca yayınları takip ettiği sonucu çıkarılmıştır. Türkiye ile yoğun ilişkiye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya arasındaki devletlerarası ilişkilerin dalgalı seyri nedeniyle Türklerin olumsuz etkilendiği görülmektedir. Avusturya yerel makamları Türkiye’den Türkçe ve Türk kültürü derslerini vermek üzere gönderilen öğretmenlerin alımını durdurmuş; okullardaki Türkçe ve İslam din dersi öğretmen ihtiyacını da mahalden temin ettiği öğretmenlerle karşılama yoluna gitmiştir. Bunlara ilave olarak Türkiye’den gönderilen din görevlilerinin görev sürelerinin 2016 yılından itibaren uzatılmayacağını ve bunların yerine yeni din görevlisi alımının üçüncü ülkelerden değil, mahalden karşılanacağını belirtmiş; yeni İslam Yasası adı altında bir yasayı yürürlüğe koymuştur. Türkler ve Müslümanlar, Avrupa genelinde ve özellikle Avusturya’da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve ırkçılık söylemlerinin muhatabı olarak yaşamak zorunda kalmaktadır.

Keywords

Abstract

This study will focus on the demographic structure of Austrian Turkish society, language and education problems, the situation in working life, the establishment of civil society organizations in Turkish society, integration, identity and religion relations and media usage habits. Updated information about return plans will be discussed. There are approximately 183,000 people in Austria who are still born in Turkey or citizens of the Republic of Turkey. According to statistics, Turks are third among foreign nationals living in the country after Germans and Serbs. When the birth rate is taken into account, Turks have an average of 2.41 children while Austrian families have 1.27 children. According to the expression of 53% of the Turks, 24% speak German well or very well. 10% say that he can not speak very well and 1% he can not speak at all. 68% of the Turks living in the country have no education on compulsory education. 54% of the Turks work. The proportion of working Turkish women is 39%. Unemployment rate is 14% if the level of education is low. According to the results of the survey, 21% of the foreigners living in the country are Muslims. 70% of the interviews with immigrants from Turkey are not from Austria; The country where their origin is felt; The result was that 76% of Turks watched TV channels broadcasting in Turkish at home and 30% followed German broadcasts. Despite the intense relationship with Turkey, it is observed that the inter-state relations between the Republic of Turkey and Austria are adversely affected by the fluctuating course of the Turks. Austrian local authorities have stopped the procurement of teachers sent from Turkey to give courses in Turkish and Turkish culture; Turkish and Islamic religion courses in schools have also been met with teachers who have provided the teachers' needs in the neighborhood. In addition, he stated that the mandate of religious officials sent from Turkey will not be extended from 2016 and that instead of this, the purchase of a new religious officer will be met from the district, not the third country; Imposed a law under the new Islamic Law. Turks and Muslims are forced to live as communities of xenophobia and racism in Europe, especially in Austria.

Keywords


 • ALBAYATİ, A. (2016). Muslim-Präsident: Verbot von Kopftuch und Islamkindergarten. Heute: News. 29.03.2016 tarihinde http://www.heute.at/news/politik/MuslimPraesident-Verbot-von-Kopftuch-und-Islamkindergaerten;art23660,1271275 adresinden 29.03.2016 tarihinde erişildi.

 • ARSLAN, A. (2010). Katılımlı Yönetim Tekniği Arama Konferansı Uygulamalarının Kurumsal Performansa Etkisi. İçinde: SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi. Cilt 12, Sayı: 2010-I, s. 117-142. http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2010_1/2010_1_M9.pdf adresinden 29.03.2016 tarihinde erişildi.

 • ASLAN, E.; Akkılıç, E.E.; Kolb, J. (2015). Imame und Integration. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften. (DOI: 10.1007/978-3-658-08448-6_2)

 • BAUER, W. T. (2015). Der Islam in Österreich Ein Überblick. http://www.politikberatung.or.at/uploads/media/Der_Islam_in_OEsterreich.pdf

 • BMBF (2015-2016). Federal Eğitim ve Kadın Bakanlığı. Avusturya’daki Eğitim Yolları. https://www.bmbf.gv.at/enfr/bw_tuerk/bildungswege2015_tuerk.pdf?58sww9

 • BREİNEDER, C. Ve Wahl, D. (2016). Wie wäre Wien eigentlich ohne Migration? 29.03.2016 tarihinde http://m.kurier.at/chronik/wien/wie-waere-wien-eigentlich-ohne-migration/ 188.779.290 adresinen ulaşıldı.

 • BRİZİC, K. (2007). Das geheime Leben der Sprachen: Gesprochene und verschiegene Sprachen und ihr Einfluss auf den Spracherwerb in der Migration. Münster, NewYork, München, Berlin: Waxmann.

 • ÇAKIR, M. (2015). Avusturya Türk Toplumunun Dini ve Kültürel Kimlik Sorunsalı. (The Religious and Cultural Questions for Austrian Turkish Identity). TİDSAD (Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of Turk & Islam World Social Studies) Sayı: 5, Yıl: 2015, S. 1-11, Doi Nr.: http://dx.doi.org/10.16989/TIDSAD.86 (02.11.2007).

 • DİE PRESSE. (2010). Wie türkisch sind Wiens Schulen? Die Presse-Print-Ausgabe, (13.04.2010). http://diepresse.com/home/bildung/schule/557885/Wie-turkisch-sindWiens-Schulen adresinden 30.03.2016 tarihinde erişildi.

 • GARNİTSCHNİG, I. (2015). Der muttersprachliche Unterricht in Österreich Statistische Auswertung für das Schuljahr 2013/14. 16. Aufl., Wien: BMBF-Bundesministerium für Bildung und Frauen, Informationsblätter des Referats für Migration und Schule Nr. 5/2014-15.

 • İLERİ, E. (2000). Avrupa Topluluğu’nun Dil Politikası ve Almanya’da Okula Giden Türk Asıllı Öğrencilerin Dil ve Eğitim Sorunları. İçinde: Avrupa7da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı. Ankara: Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – TDK Yayınları: 734, s. 7-66.

 • KHORCHİDE, M. (2009). Der islamische Religionsunterricht zwischen Integration und Parallelgesellschaft. Einstellungen der islamischen ReligionslehrerInnen an öffentlichen Schulen. Wiesbaden: Springer VS Verlag für Sozialwissenschaften.

 • MATUSCHEK, H. (1985): Ausländerpolitik in Österreich 1962-1985. Der Kampf um und gegen die ausländische Arbeitskraft. In: Journal für Sozialforschung, 25. Jg. Heft 2. Wien.

 • MÜNZ, R.; Zuser, P ve Kytir, J. (2003). Grenzüberschreitende Wanderungen und ausländische Wohnbevölkerung: Struktur und Entwicklung. In: Heinz Faßmann und Irene Stacher (Hrsg.), Österreichischer Migrationsund Integrationsbericht. Demographische Entwicklungen – sozio-ökonomische Strukturen – rechtliche Rahmenbedingungen, Wien 2003.

 • SCHMİED, M. (2005): Islam in Österreich, in: Feichtinger, Walter / Wentker, Sibylle (Hrsg.), Islam, Islamismus und islamischer Extremismus, 189-206.

 • SCHMİDERER, S. (2008): Integration: Schlagwort – Zauberwort – hohles Wort. Eine historische und begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 -2005). Universität Wien. Diplomarbeit.

 • STATİSTİK AUSTRİA. (2015). Migration und Integration: Zahlen, Daten, Indikatoren. Wien. statistik.at/Statistisches_Jahrbuch_migration_integration_2015_.pd adresinden

                                                                                                    
 • Article Statistics