ŞEYH GALİB DİVANINDA MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ KUŞLAR

Author :  

Year-Number: 2016-9
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Number of pages: 82-98
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Divân edebiyatının son büyük temsilcilerinden olan Şeyh Gâlib’in mutasavvıf bir şair olması şiirlerinde yoğun bir şekilde tasavvuf düşüncesini kullanmasına sebep olmuştur. Sebk-i Hindi anlatım dilini tercih etmesi ve dini-tasavvufi çizgide eserler vermesi sebebiyle eserlerinde sembolik anlatımın izleri görülür. Sembolik ifadelerle anlatımı zenginleştirmek ve kuralları önceden belirlenmiş bu şiir geleneğine uymak adına Şeyh Galip divanında her biri bir sembol haline gelmiş mitolojik öğelerden sıkça yararlanmıştır. Bu öğelerin bir yönü olan mitolojik ve efsanevi kuşların temsil ettikleri değerler ve unsurlar üzerine açıklama yapıldıktan sonra tespit edilen beyitler sıralanmıştır. Çalışmada, Prof. Dr. Naci Okçu tarafından hazırlanan Şeyh Gâlib Dîvânı esas alınmıştır. Divan üzerinde tarama yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler tek tek geçtiği yerler belirtilerek ilgili kısma işlenmiştir. Yapılan tarama sonucunda Şeyh Gâlib Dîvânı‘nda tespit edildiği kadarıyla 13 (on üç) kuş türü yaklaşık 222 (iki yüz yirmi iki) yerde geçmektedir

Keywords

Abstract

Sheikh Gâlib, one of the last great representatives of diwan literature, as a mystic poet, he intensively used Sufi thought. Because he preferred Sebk-i Hindi expression and religious-mystical themes, in his works there are traces of symbolic narration. In order to enrich the narrative with symbolic expressions and to comply with the pre-established rule of poetry, Sheikh Gâlib frequently used mythological items which each of them became a symbol on his diwan. Couplets were listed after the description of the values and elements that mythological and legendary represented. This study, based on the Sheikh Galib’s Diwan which prepared by Naci Okcu. The data were obtained by scanning the diwan. The obtained data are processed by specifying the places where the data are found. As a result of the search, as far as determined, thirteen different bird species are found in two hundred twenty two places in ŞeyhGalib’s Diwan.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics