İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İTTİHAT VE TERAKKİ VE BASIN

Author:

Number of pages: 399-419
Year-Number: 2017-10

Abstract

İkinci Meşrutiyet dönemiyle özdeşleşmiş olan İttihat ve Terakkî Cemiyeti aynı zamanda bu dönemin kurucusu olduğu için tarihi 1908'den önce başlar. Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ilk olarak “İttihad-ı Osmanî” (Osmanlı anlamına) İstanbul'da Demirkapı'da (Sirkeci) Askerî Tıbbiye (Tıbbiye-i Şahane) mektebinde kurulmuştur. (21 Mayıs 1305–3 Haziran 1889) Aynı yıl Paris'teki Jön Türklerin lideri Ahmet Rıza Beyle ilişki kurulmuş ve cemiyet "Osmanlı İttihat ve Terakkî Cemiyeti" adını almıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'deki kurucuların tümü de Osmanlının çöküşünü ve istibdadını durdurmak isteyen gençlerdir. Tıbbiye mektebinde kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti Rumeli’de süratle yayılmıştı. Bu yayılışı sağlayan bir takım sebepler vardı. Bilhassa Bulgar, Sırp ve Yunan çetelerinin faaliyetleri ve Makedonya’ya milletler arası adli murakabe konması bu yayılışa tesir etmiştir. Vatanperver üçüncü ordu subayları tehlikeyi sezmişler ve bir araya gelmişlerdir. Çünkü adli murakabe için görevlendirilen bazı ecnebi subayların Bulgar komitecilerini teşvik etmeleri Makedonya’da ki menfi ruhu besliyordu. Hâlbuki adli murakabe’nin tesisi komiteciliğe son vermek maksadına dayanıyordu. Ama vaziyet değişmiş, gaye ve maksat tersine dönmüş, bu murakabe işi Avrupa devletleri için Osmanlı hükümetinden taviz koparmağa vesile teşkil etmişti. Bâbı âli gerektiği gibi etkili ve otoriteli olamıyordu. Makedonya bir uçuruma yuvarlanıyor, bu yuvarlanışta Osmanlı Devletinin temelini sarsıyordu. Balkan hükümetleri, savaş hazırlıkları yapıyor, geleceğe karşı uyanık ve tetikte bulunuyordu.

Keywords

Abstract

The Union and become synonymous with the second constitutional monarchy period summary Terakkî history of this period is also the founder of the society of 1908 starts before. Ottoman Committee of Union and progress Association first "İttihad-ı Osmani" (means that the Ottoman Empire in İstanbul) Dd (Sirkeci) Military Medevac (Tıbbiye-I Beautiful) was founded in 1906. (May 21, 1305 – June 3, 1889) The leader of the young Turks in Paris the same year, Grael was established and the relationship society Gentleman "Ottoman Union and Terakkî society". School-I Tıbbiye-I all of the constituent in Wonderful Ottoman collapse young people who wish to stop. The school moved to school established in the Committee of Union and progress Association had spread rapidly in Roumeli. That spread had a team providing reasons. In particular, Bulgarian, Serbian and Greek Macedonia international criminal activities of gangs and Ruby has this distribution be put sway. They sensed the danger and unpatriotic third army officers came together. Because named Ruby for some foreigners to encourage the Bulgarian Committee of officers in Macedonia that Khan menfi was feeding the spirit. Whereas to give the Committee the facility recently named Ruby was based on purpose. But the situation has changed, gaye and Ramona reversed, this Ruby from the Government of the Ottoman Empire to European States had set an instrumental compromise. Bâbı Aggarwal, as necessary, effective and authoritative couldn't. A rolling into the abyss, Macedonia Ottoman Empire was the base of the storm. Balkan Governments, is making preparations for war, was awake and on guard against the future.

Keywords