MİZAH İHTİYACI ÇOCUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Author:

Number of pages: 486-495
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Mizah İhtiyacı Ölçeğini (Picard & Blanc, 2013) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 304 ortaokul öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 12 madde ve iki alt boyuttan oluşan modelin (içsel, dışsal) yeterli uyum verdiğini göstermiştir (birinci düzey; x²= 185,69, sd= 53, RMSEA= .091, CFI= .92, IFI= .92, GFI= .91, SRMR= .061; ikinci düzey; x²= 185,69, sd= 52, RMSEA= .092, CFI= .92, IFI= .92, GFI= .91, SRMR= .061). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayıları, içsel boyut için .87, dışsal boyut için .67, ölçeğin tüm maddeleri için .84 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyon katsayılarının .31 ile .68 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine validity and reliability of the Turkish version of the Childrens’ Need for Humor Scale (Picard & Blanc, 2013). Participants were 304 secondary school students. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded two factors, as original form: first order; x²= 185,69, sd= 53, RMSEA= .091, CFI= .92, IFI= .92, GFI= .91, SRMR= .061; second order; x²= 185,69, sd= 52, RMSEA= .092, CFI= .92, IFI= .92, GFI= .91, SRMR= .061. The Cronbach alpha internal consistency reliability coefficients were .87 for internal subscale, .67 for external subscale, and .84 for overall scale. Corrected item-total correlations ranged from .31 to .68. Findings, demonstrated that this scale is a valid and reliable instrument.

Keywords