KLİNİK MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

Author:

Number of pages: 496-503
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmada Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Dickie, Surgenor, Wilson, & McDowall, 2011) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 193 katılımcıdan oluşmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 10 maddeden ve iki boyuttan (kişisel standartlar, duygusal kaygılar ve sonuçlar) oluşan modelin yeterli uyum verdiği bulunmuştur (x²= 63.46, sd= 33, x²/sd= 1.92, RMSEA= .069, IFI= .90, CFI= .90, AGFI= .90, GFI= .94, SRMR= .075). Klinik Mükemmeliyetçilik Ölçeği Türkçe formunun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı iki alt boyut için sırasıyla .72 ve .67 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonuçları Klinik Mükemmeliyetçilik Türkçe formunun geçerli, güvenilir ve akademik araştırmalarda kullanılabilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the validity and reliability of Turkish version of the Clinical Perfectionism Questionnaire (Dickie, Surgenor, Wilson, & McDowall, 2011). The sample of study consists of 193 participants. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the 10 items loaded on two factors (personal standards, emotional concerns and consequences; x²= 63.46, df= 33, x²/df= 1.92, RMSEA= .069, IFI= .90, CFI= .90, AGFI= .90, GFI= .94, SRMR= .075). The internal consistency coefficients of two subscales were .72 and .67. These results show that CPQ-SF is valid, reliable and suitable for academic studies.

Keywords