MAVİ YAKALILARDA ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: DENİZLİ İLİ KABLO İMALAT ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 133-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgüt ortamında çalışanların işe adaptasyonunu ve motivasyonunu arttırabilmek için çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Çalışma yaşam kalitesini arttırabilmek için çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınması, ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi ve çalışanları motive edecek diğer unsurların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Denizli’de kablo imalat endüstrisinde yer alan beş örgütteki çalışanların çalışma koşullarına bakış açısının incelenmesidir. Çalışmanın evreni, Denizli İlinde faaliyet gösteren kablo imalat endüstrisi çalışanlarından oluşmaktadır. Dokuz örgütten beşi rastgele seçilmiş, bu beş örgütte çalışan mavi yakalılar araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın birinci kısmında giriş, ikinci kısmında kavramsal çerçeve, üçüncü kısmında araştırma ve dördüncü kısımda sonuç ve değerlendirme yer almaktadır.

Keywords

Abstract

In organizations for increasing adaptation and motivation of employees working conditions must be improved. For improving quality of work life occupational health and safety precautions should be taken, important training programs should be given according to the needs and the employees should be motivated. This study’s aim is analyzing the employees’ perception of work conditions who work at five organizations which are at cable manufacturing industry in Denizli. The population of the study consists of employees at cable manufacturing industry in Denizli province. Five out of nine cable factories were chosen randomly and blue collar employees who work at five organizations constituted the sample of the study. At the first part of the study introduction, at the second part of the study the terms, at the third part research and at the fourth part results and evaluation are given.

Keywords