ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE BİLİŞSEL STRATEJİLERİN KULLANILMASININ DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİSİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 465-479
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Arapça öğretiminde diğer beceri alanlarına oranla geri planda bırakılmış bir beceri olan dinleme becerisini geliştirmeye yönelik dinleme stratejiler ve tekniklerine ilişkin etkinliklerin sınıf ortamında kullanılarak Arapça dinleme becerisini geliştirmesine olan etkisini değerlendirmek ve bu etkinliklerin Arapça öğretiminde kullanımına yönelik öneriler sunmaktır. Dinleme becerisini geliştirmek ve önerilen etkinliklerin beceriyi geliştirmede yeterli olup olmadığını ortaya koymak, araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Öntest sonteste dayalı deneysel modele göre düzenlenen bu araştırmaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Sınıfta bulunan 40 öğrenci katılmıştır. Deney ve kontrol grubuna ilk olarak dinleme stratejileri öntesti uygulanmıştır. Deney grubuna her bir etkinlik bir ders saati uygulanarak 9 hafta süren dinleme stratejileri eğitimi almıştır. Bu süre içerisinde kontrol grubuna bu eğitim verilmemiştir. Her iki gruba çalışmanın sonunda dinleme stratejileri sontesti uygulanmıştır. Çalışma sonunda dinleme etkinliklerinin, öğrencilerin dinleme tutumları ve başarılarında anlamlı bir fark oluşturduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Listening is a skill that is called a background skill compared to other skill areas in teaching Arabic as a foreign language. The purpose of this study is to assess the impact of the development of Arabic listening skills and to provide recommendations fort he use of Arabic teaching of these activities. The principles of the research are improving the listening skill and revealing whether the suggested activities are good enough to improve the skill or not. This research is arranged according to experimental model which depends on pretest-posttest. 40 students who study at Gazi University in The Faculty of Education, Division of Arabic Language Teaching participated in this study. First of all, pre-test of listening strategies is applied in both group of experiment and control group. After the pre-test, the experimental group is teached with listening strategies which continued 9 weeks as per activity took a lesson hour. Listening education is not applied for control group in this process. After the listening education, the post-test is applied for both group. In the end of the study, it is determined that listening activities give a difference for student success and listening approach.

Keywords