SANAT VE KÜLTÜR EĞİTİMİNİN KENTLİLİK BİLİNCİNE KATKISI

Author:

Number of pages: 420-432
Year-Number: 2017-10

Abstract

Tarihsel süreç boyunca toplumsal, kültürel ve ticari alanlar olarak ön plana çıkan kentler, endüstri devrimi sonrasında birlikte kentleşmenin hızlanmasıyla farklı problemler ve olumsuzluklarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. İşgücü ihtiyacının artması ve sanayinin emek ihtiyacını karşılamak üzere kırsal bölgelerden insan kaynağı getirmesi üzerine kentin belirli bölgelerinde kırdan kente göçmüş insanların oluşturduğu bölgeler oluşmuştur. Bu bölgeler kentin içerisinde ama kentin dokusuna kültürüne uygun olmayan bölgelerdir. Bu “özel” bölgelerde yaşayan insanlar hem kendilerini kentle özdeşleştirememiş hem de bunun sonrasında kent bilincine sahip bireyler olamamışlardır. Kent için ortaya konulan projeler, sağlık, eğitim, alt yapı ve üst yapı yatırımları kentliler tarafından benimsenememiştir. Bu açıdan, kente yerleşen ve bundan sonrasında da artık kentte yaşamak isteyen bireyin kentle aidiyet bağı kuramaması gelecek nesilleri de tehdit eden bir olgudur. Bu araştırmanın konusu Konya’daki kentlilik bilincinin kazanılmasında Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin hangi düzeyde olduklarının belirlenmesine yöneliktir. Öğrencilere Konya kenti ile bu ilin kültür ve tarihi ile ilgili bilgiler hakkında sorulara sorularak verdikleri yanıtlar analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın problemi, “büyük bir metropol olan Konya ’da kentlilik bilincinin yüksek olmadığı” düşüncesine dayalıdır. Araştırmanın temel amacı, önlisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin özellikle bu konuda ne düşündükleri yönündedir. Kentsel algı düzeylerinin hangi seviyede olduğu irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

Throughout the historical process, the cities that have come to the forefront as social, cultural and commercial areas have had to face different problems and negativities with the acceleration of urbanization together after the industrial revolution. Due to the increase in labor demand and the introduction of human resources from rural areas in order to meet the labor demand of the industry, some regions of the city have been formed by people who have migrated from the city to the city. These regions are the regions within the city but not suitable for the cultures of the city. People living in these "special" regions have not been able to identify themselves with the city, nor have they become individuals with urban consciousness afterwards. The projects put forward for the city, health, education, infrastructure and superstructure investments have not been adopted by the urban people. From this point of view, the person who wants to live in the city who has settled in the city and thereafter no longer has the ability to belong to the city, is a threat to future generations. The subject of this research is to determine the level of Selcuk University students in the acquisition of the urbanism consciousness in Konya. Students were asked questions about the culture and history of Konya with this city and their answers were analyzed. The problem of the research is based on the idea that "urbanism is not high in Konya, which is a big metropolis". The main purpose of the research is that university students who receive associate degree education especially think about this issue. The level of urban perception is examined.

Keywords