20. YÜZYILIN BAŞINDA HARRAN KAZASI VE ÇEVRESİNDEKİ EŞKIYALIK HAREKETLERİ: MİLLİ AŞİRETİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 183-194
Year-Number: 2017-10

Abstract

Urfa ve çevresinin en nüfuzlu aşiretlerinden birisi Milli Aşireti’dir. İbrahim Paşa’nın Milli Aşireti’nin reisinin bulunduğu yıllar hem Osmanlı Devleti’nin ve hem de bölgenin ciddi olarak siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadele ettiği yıllar olmuştur. Milli Aşireti’nin Hamidiye Alaylarına dâhil edilmesi ve İbrahim Paşa’ya “Paşalık” unvanının verilmesiyle, İbrahim Paşa önemli bir nüfuz elde etmiştir. Ancak İbrahim Paşa, bazı devlet yetkililerinin desteğini ve maiyetindeki silahlı birliklerin avantajını şahsi çıkarları doğrultusunda kullanarak aşiretlere saldırılarda bulunmuştur. Özellikle de Diyarbakır-Halep ve Musul vilayetlerine bağlı bazı yerleşim merkezlerini yağmalamış ve ciddi mağduriyetlere yol açmıştır. Bu kapsamda Harran kazası ve çevresi de bu yağmalardan en fazla etkilenen yerlerden birisidir. Bu saldırılar neticesinde birçok aşiret ya Milli Aşiretine boyun eğmek zorunda kalmış ya da yaşadığı bölgeyi terk etmiştir. Bu durum bölgenin toplumsal ve ekonomik hayatını olumsuz etkilemiştir. Alınması gereken tedbirler askeri ve mülkî yetkililerce üst makamlara iletilmişse de soruna esaslı tedbir alınamamış ve mağduriyetler meydana gelmiştir.

Keywords

Abstract

One of the most influential tribes of Edessa and its environs is Milli Tribe. The years when Ibrahim Pasha was the head of the Milli Tribe had been the years when both the Ottoman State and the region seriously struggled with political, social and economic problems. Ibrahim Pasha had an important influence upon the inclusion of the National Tribe into the Hamidiye Regiments and the giving of Ibrahim Pasha the title of “Pasha”. However, Ibrahim Pasha was attacked on the tribes by using the support of some state authorities and the advantage of the armed units in the direction of his personal interests. In particular, it plundered some settlements of Diyarbakır-Aleppo and Mosul provinces and led to serious injuries. In this context, the Harran Country and its surroundings are also one of the most affected places. As a result of these attacks, many tribes either had to submit to the Milli Tribe or left the region they lived in. This situation has adversely affected the social and economic life of the region. Although the measures to be taken were forwarded to the upper authorities by the military and local authorities, no measure was taken based on the problem and the grievances continued.

Keywords