ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 313-327
Year-Number: 2017-10

Abstract

Bu araştırmada öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin öz-yeterlik algı düzeylerinin, cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan okul türü, eğitim düzeyi ve görev yapılan yerleşim yerlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırmanın alt amaçlarıdır. Araştırmanın evrenini 2013–2014 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kamu okullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Konya ili sınırları içerisindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 498 öğretmenden meydana gelmiştir. Araştırmada, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik algılarını belirlemek amacıyla, Tschannen-Moran ve Woolfolk Hoy tarafından 2001 yılında geliştirilen ve Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğine yönelik özyeterlik algılarının cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı; kıdem, okulun yerleşim yeri, görev yapılan okul türü ve öğrenim dereceleri değişkenlerine göre ise anlamlı biçimde farklılaştığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This study is aimed to determine the self-efficiency perceptions of teachers towards teaching. The sub-purposes of the study is to find out whether this perception show any differences related to the type of school, gender, education level and experience. The universe consist of the teachers working at state schools of Konya in 2013-2014 academic year. The sample consists of 498 teachers working at pre-school, primary, secondary and high schools in Konya. The scale developed and adapted into Turkish in 2001 Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy was used. It was seen that the perception of the teachers related to their gender did not indicate any difference. However, there was a meaningful difference related to their experience, the place of the school and the school type.

Keywords