TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HİZMET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 371-380
Year-Number: 2017-10

Abstract

Araştırmanın amacı Doğu Karadeniz Bölgesinde (Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize) faaliyet gösteren hizmet işletmelerinin Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının çeşitli değişkenlere göre farklılığın incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, literatürdeki kuramsal tartışmalar dikkate alınarak araştırmanın anket formu hazırlanmıştır. Anket formu, çeşitli hizmet sektörlerindeki Toplam Kalite Yönetimini uygulayan 145 işletmeye yapılmış, anket yöntemi ile elde edilen veriler kullanılarak test edilmiştir. Verilerin analizinde Tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Faktör analizi ve Tek Yönlü Anova testi kullanılmıştır. Çeşitli değişkenlere göre farkları ortaya koymak için yapılan Tek Yönlü Anova testi sonuçlarına göre toplam kalite yönetimi uygulamalarının sektör grubuna göre farklılaşması istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Ancak, toplam kalite yönetimi uygulamalarının çalışan, faaliyet yılı, Pazar alanı, şehir ve toplam kalite yönetiminin uygulamalarının önem derecesine göre farklılaşması istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Çalışmanın sonunda uygulamacılar ve araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted in service businesses in the Eastern Black Sea Region (Gümüşhane, Ordu, Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize). the aims of the study are to declare the differences in total quality management practices and various variables. For this purpose, a questionnaire has been prepared considering theoretical discussions in the literature. The questionnaire was made to 145 businesses that implement Total Quality Management in various service sectors. Survey results were evaluated by statistical methods using SPSS environment. In the analysis of the data were used descriptive statistical methods, factor analysis and one way ANOVA test. According to the results of the one-way Anova test to reveal the differences between the variables, the differentiation of total quality management practices according to the sectoral group was not statistically significant. However, the differentiation of total quality management practices according to number of employees, year of operation, market area, city and importance of total quality management practices were statistically significant.

Keywords