POSTMODERNİZMİN ÇOCUK ANİMASYON FİLMLERİNE TESİRİ BAĞLAMINDA OTEL TRANSİLVANYA I-II ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 515-526
Year-Number: 2017-10

Abstract

XX. yüzyılda bilim ve teknolojideki değişimler sanat alanına da yansımıştır. Geleneksel anlayışın önemini yitirdiği bu yüzyılda, karşıtlık ve farklılıklar iç içe geçmiştir. Modernizm sonrası anlamına gelen Postmodernizm, kaynağını çoğulculuktan alan farklı unsurları yan yana getirmektedir. Bu anlayış, çocuk filmlerinde de yeni ve farklı bir perspektif kazanmaktadır. Bu çalışmada, Postmodernizmin çocuk animasyon filmlerine etkisi “Otel Transilvanya I-II” adlı animasyondan hareketle incelenecektir. Önceden sunumu yapılmış farklı sinema eserlerine, değişen yaşam algısıyla birlikte nasıl yeni ve farklı bir boyut kazandırıldığı ele alınacaktır. Otel Transilvanya I-II animasyon film, metinlerarasılığa bağlı olarak ortaya çıkan çok kültürlülük/seslilik; kolaj, parodi, pastiş, vb. yöntemler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

In 20th century, the developments in science and technology reflected itself in art. Postmodernism, meaning the period after Modernism, put different element, taking its source from pluralism, in the same line. This comprehension also gains a new perspective in animated films for kids. In this work, the influence of postmodernism on animated movies for kids will be analyzed with reference to Hotel Transylvania I-II . The poly-culture/phony in film, is assessed within the frame of the methods such as collage, parody and pastiche etc.

Keywords