DERLEME ÇALIŞMASI: ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA AÇIMLAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI

Author:

Number of pages: 195-212
Year-Number: 2017-10

Abstract

Araştırmacıların çalışmalarında ortaya koydukları varsayımların uygulamadaki geçerliğinin belirlenebilmesi için alan araştırmaları ile desteklenmesi önemlidir. Araştırmalarda objektif sonuç elde edebilmek ve veri toplayabilmek için uygun test ve ölçeklere ihtiyaç vardır. Bilimsel araştırmalarda, yeni veriler ortaya koyabilmek veya sorunları doğru tespit edip çözüm üretebilmek noktasında yararlanılan veri toplama kaynaklarından biri de ölçektir. Ölçek geliştirmek oldukça zorlu ve uğraştırıcı bir iştir. Zorluğu mümkün olan en iyi geçerlik ve güvenirliğe sahip ölçek geliştirmek amaçlanmasından kaynaklanır. İyi bir geçerlik için iyi bir yapı geçerliği oluşturmak gerekmektedir. Yapı geçerliği, testle ölçülmek istenen yapının ortaya konulması derecesidir. Yapı geçerliğini sağlamak için Açımlayıcı Faktör Analizi uygulamalarından yararlanılmaktadır. Açımlayıcı Faktör Analizi, aynı yapıyı ölçen değişkenleri bir araya getirerek daha az değişkenle açıklamaya çalışan bir analiz türüdür. Bu derleme çalışması, Açımlayıcı Faktör Analizinin ölçek geliştirme çalışmalarında nasıl uygulandığını, basamakları ve örnekleriyle ortaya koymak; özellikleri, amaçları, varsayımları ve kavramlarını açıklamak amacıyla yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In order to identify the validity of the assumptions in practice which are put forward in the studies of researchers, it is important that they are supported with field studies. To gather data and to have objective results in researches, proper tests and scales are needed. In scientific studies, to set forth new data or in the point of diagnosing problems and finding solutions, one of the data gathering sources is scales. Scale developing is an extremely hard and challenging work. Challenge stems from the aim of developing the scale which has the best validity and reliability as much as possible. For a good validity, it is required to form a good construct validity. Construct validity is the degree of revealing the construct which is asked to be measured with tests. To provide construct validity, exploratory factor analysis implementations are benefited. Exploratory Factor Analysis is a kind of analysis type which aims to explain by bringing together the variables testing the same construct with fewer variables. This compilation study is done to exhibit how Exploratory Factor Analysis is carried out in scale developing studies with its steps and examples and also to clarify the features, aims, assumptions and concepts.

Keywords