FAHREDDİN RAZİ’YE GÖRE HZ. ÂDEM İLE HZ. NUH’UN İSMETİ PROBLEMİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu : AKÂİD VE KELÂM,
Number of pages: 252-269
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çeşitli din ve kültürlere mensup bazı kişiler, nebilerin insan olduklarından günâh işleyebilecekleri, hatta nübüvvet görevi verilmeden önce şirke düşebilecekleri kanaatindedirler. Bazı İslâmî fırka mensupları da nebilerin günah işlemesi konusundaki nassları farklı şekilde anlayıp ve nebilerin de günah işlediğini söylemektedirler. Bu durum, nebilerin ve getirdiği vahyin güvenirliliğini zedelemekte, bir çok problem de ortaya çıkmaktadır. Sünnî anlayış içerisinde nebilerin ismeti konusunu sistematik bir şekilde genişçe ele alıp ilk defa “İsmetü’l-Enbiya” adında müstakil bir eser yazan kelâm ve felsefe âlimi Fahreddin er-Râzî olduğu söylenebilir. Hz. Âdem’in Allah’a isyan etmesi ve tevbesi, unutarak yasağı çiğnemesi, zâlim olduğunu ve günah işlediğini itiraf etmesi, cennetten çıkarılması, eşi ile birlikte çocukları hususunda şirke girmeleri ve Hz. Nuh’un da kâfir olan oğluna “âilemdendir” diyerek duâ etmesinin onların ismetini ihlal ettiği eleştirileri yapılmıştır. Bu makalede Hz. Âdem ile Hz. Nuh’un ismeti ile ilgili yapılan eleştiri ve problemlere karşı Râzî’nin cevapları incelenip değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Some people who belong to various religions and cultures, where prophets can commit the sin of being human, even before being given the task of prophethood are of the view that vinegar can be reduced. Some members of Islamic sects, understand Quranic verses and ahadith on the subject of different ways of prophets a sin prophets say it is sin. This harms the credibility of the prophet and his religion, therefore, a problem arises. Within the sunnı sect the issue of the infallibility of the Prophet wide viewing in a systematic way, for the first time wrote an independent work by the name of “Ismetu'l-Anbiya” and a scholar of Philosophy and theology Fahreddin al-Râzî can be said. The prophet Adam disobeyed his Allah and repentance, forgetting to ban chew, it is cruel and a sin confess, the removal of heaven, join the circus with regard to children along with his wife and The Prophet Noah her son Noah who disbelieve "household" to pray by saying etc. like violating their innocence criticisms have been made. This article is criticism on the question of innocence the prophet Adam and the prophet Noah, Râzî responses are examined and evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics