KUR’AN AYETLERİNİN MAKAMSAL OKUYUŞ İLE EZBERLENMESİNİN, AYETLERİN DOĞRU OKUNMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Türk Din Musikisi
Number of pages: 288-314
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, makamsal okuyuşun Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ezberlenmesi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklem grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıfta okuyan ve araştırmaya gönüllülük esasıyla katılımcı olan altmış iki öğrenci oluşturmuştur. Yansız atama ile oluşturulan iki gruptan deney grubuna, makamlı bir şekilde gerçekleştirilen Kur’an tilaveti dinletilerek belirlenen ayetlerin ezberlenmesi kendilerinden istenmiştir. Kontrol grubundan ise aynı ayetlerin makamsız bir şekilde gerçekleştirilen tilavetini dinleyerek ezber yapmaları talep edilmiştir. Deneysel çalışma sonunda katılımcıların gerçekleştirdikleri ezber okuyuşları, uzman görüşleri alınarak belirlenen krtiterler çerçevesinde araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve elde edilen veriler istatistik teste tabi tutularak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda makamsal okuyuş dinlemek suretiyle ezber yapan grubun diğerine göre daha başarılı olduğuna işaret eden bulguya ulaşılmıştır. Bu bulgudan yola çıkarak makamsal okuyuşun, Kur’an ayetlerinin ezberlenmesi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of recitation with maqam in the memorisation of verses of the Quran. The sample group of this research was formed sixty two Marmara University Faculty of Theology at second grade students who have participated in the research voluntarily. The experimental and control groups were constituted randomly. The experimental group listened to the recitation of Quran which was performed with maqam and was asked to memorise the certain verses. Whereas the control group listened to the recitation of the same verses, which was performed without any maqam and was asked to memorise the verses. The recitations performances of participants were evaluated by the researcher and data were analyzed statistically. The results indicate that the experimental group who listened to the recitation with maqam has better results in memorisation of the verses than the control group. Based on this finding, it was concluded that the recitation with maqam has a positive effect in the memorisation of verses of the Quran.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics