KATILIM BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: LİTERATÜR VE FİNANSAL DURUM İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 169-186
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Katılım bankacılığı, İslam dinine göre haram olarak kabul edilen faizli işlemler uygulanmaksızın bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla katılım bankalarının ortaya çıkması, dini hassasiyeti olanlar açısından önemli bir ihtiyacın karşılanması anlamına gelmektedir. Literatür incelendiğinde katılım bankalarının geleneksel bankalarla birçok yönden karşılaştırıldığı görülmektedir. Bu karşılaştırmalarda performans ve kârlılık, dağıtılan kâr oranı ile geleneksel bankaların faiz oranı ve sunulan finansal araçlar başı çekmektedir. Ayrıca katılım bankalarına yöneltilen eleştiriler de azımsanmayacak düzeydedir. Dolayısıyla akademik çalışmalarda birçok yönden katılım bankalarının ele alındığı görülmektedir. Bu çalışmada, katılım bankalarına ilişkin literatür taraması yapılmış, bu kapsamda katılım bankalarının sunduğu hizmetler, tercih edilme sebepleri ve geleneksel bankalarla arasındaki ilişki incelenmiş, bu bankalara yöneltilen eleştiriler üzerinde durulmuş ve faaliyette bulunan katılım bankalarına ait finansal veriler değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Participation banking provides for the realization of banking activities without any interest-bearing transactions, which are forbidden according to Islamic religion. Therefore, the emergence of participation banks has led to a significant need for those with religious sensitivities. When the literature is examined, it is seen that participation banks are compared to traditional banks in many ways. In these comparisons, performance and profitability, the rate of profit distributed, the interest rates of traditional banks and the financial instruments offered are leading. Moreover, the criticisms directed towards the participation banks are quite extensive. Therefore, it appears that many academic banks have been involved in academic publications. In this study, the literature on participation banks was searched. In this context, the relationship between the services provided by the participation banks, the reasons for their preference and the relationship with the traditional banks was examined, the criticisms directed to these banks were emphasized and the financial data of the participation banks were evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics