TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OSMANLI TÜRKÇESİ DERSİNDEKİ YAZMA HATALARI

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : DİL, OSMANLI TÜRKÇESİ
Number of pages: 28-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. sınıf öğrencilerinin Osmanlı Türkçesi alanındaki yazma becerilerinin dil kurallarına uygun olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Osmanlı Türkçesi dersindeki yazma hatalarını belirlemek ve elde edilen bulgular ışığında hedef kitleye bu hatalardan sakınma yolları hakkında önerilerde bulunmaktır. Araştırma nitel bir çalışma olup veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin en fazla yaptığı yazma hataları şunlardır: Gramer bilgi eksikliğine bağlı yazma hataları; sağır kef ile yazılması gereken kelime, ek ve harfleri (ağızsı n) ile yazma; fonetik ayrım yapamamaya bağlı yanlış yazma; kelime kök, gövde ve eklerin birleşiminde ince ve kalın harf ayırımı yapamama; kelimeleri oluşturan harflerin sırasında değişiklik yapma; kelimelerin yazımında gereksiz harf üretme; Türkçe kelime köklerine gelen ekleri yanlış yazma; ince ve kalın karşılığı olan harflerden ince sesli harfle yazılması gereken kelimeleri kalın sesli harfle; kalın sesli harfle yazılması gereken kelimeleri ince sesli harfle yazmadır.

Keywords

Abstract

In this study, it was attempted to determine whether the writing skills of the second year students of the Department of Turkish Language and Literature of the Faculty of Arts and Sciences are in accordance with the Ottoman language rules of Ottoman Turkish. The purpose of this study is to determine the writing mistakes of students and to make suggestions on how to avoid the mistakes of the target group in the obtained light. The study is a qualitative study and the data were obtained through a document review and subjected to content analysis. In the light of obtained findings, the writing mistakes that students made the most are: "writing errors due to lack of grammatical information; writing with (mouth n) the words, suffixes and letters to be written with the deaf kef; false writing due to lack of phonetic distinguish; inability to distinguish between lowercase and uppercase letters in the combination of word stem, body and suffix; making changes the orders of the letters make up the words; generating unnecessary letters in the writing of words; writing suffixes wrongly to Turkish roots; writing words thin that need to be normally written in bold vowel letter and writing words bold that need to be normally written in thin vowel letter.”.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics