ANADİL ÖĞRETİMİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: TÜRKİYE VE KANADA

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 315-325
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanmakta olan ilkokul anadil öğretim programını (Türkçe), dünyada eğitim sistemlerinin kalitesi ve uluslararası performans göstergeleri bakımından en üst sıralardaki bir ülke olan Kanada ile programların genel amaçları ve temel beceriler boyutlarında karşılaştırmak ve bu karşılaştırmadan elde edilen veriler ışığında Türkiye’deki anadil eğitim sürecine yönelik önerilerde bulunmaktır. Bu araştırmanın evrenini OECD ülkelerinin anadil eğitim programları ile ilgili resmi dokümanlar oluşturmuştur. Uluslararası sınavlarda ortalamanın altında yer alan Türkiye ile aynı sınavlarda en üst sıralarda yer alan Kanada’ya ait ilgili dokümanlar örneklem olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden bir olan doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler belirlenen amaç ve amaca uygun alt problemler ışığında çözümlenerek yeniden düzenlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Türkiye ve Kanada anadil öğretim programları araştırmanın amacında belirlenen tüm boyutlar Türkiye ile karşılaştırmalı olarak bilgiler, tablolar ve şekillerden yararlanılarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to compare Turkish elementary school curriculum with one of the world’s top achiever countries- Canada under the dimensions of general purposes and basic skills of the curriculum and to come up with some suggestion by using the data obtained from the study. The population of this study is composed of the documents related to mother tongue education curricula of OECD countries. Documents related to Turkish curriculum and Canadian English language curriculum were selected as samples. Document analysis was made use of as method to analyze the data. The finding were rearranged under related topics in related tables and necessary comments ad recommendations were given related to the subtopics mentioned in the purpose of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics