HAVALİMANI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ VE STRESLE MÜCADELE ETME YÖNTEMLERİNİN TESPİTİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2017-11
Language : null
Konu : Yönetim, Stres Yönetimi
Number of pages: 187-199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stres, iş tatminini düşürdüğü, işgören devir hızını arttırdığı ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediği için örgütsel olarak da önemli örgütsel sorunlar arasında görülmektedir. Bu nedenle de, hem akademisyenler hem de sektör tarafından ilgi çekmektedir. Stres olgusu, devlet, toplum ve birey açısından oldukça önem taşımasına rağmen konu yerli ve yabancı literatürde turizm sektörü detayında fazlaca incelenmemiştir. Bu nedenle, bu yüksek lisans tez çalışmasında, stres konusunun Muğla, Antalya ve Adana illerinde faaliyet gösteren yer hizmetleri çalışanlarından veri toplanarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, havalimanı yer hizmeti işletmeleri çalışanlarında stresin kaynağını belirlemek ve stresle başa çıkma yollarını araştırmak amaçlanmıştır. Yer hizmeti işletmeleri yüksek stresli işletmeler olduğu için araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çerçevede, Bodrum, Antalya ve Adana havalimanında faaliyet gösteren yer hizmeti işletmelerinin çalışanlarından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Çalışmada, stres kaynakları “zamana dayalı” ve “endişeye dayalı” stres kaynakları olarak iki grupta incelenmiştir. Stresle başa çıkma yolları ise, literatürde yer alan çalışmalardan derlenen ifadelerle ölçülmüştür.

Keywords

Abstract

Stress is seen as a significant organizational problem because it decreases job satisfaction, increases the turnover rate and negatively affects service quality. For this reason, both academicians and the sector are attracting interest. Despite the importance of stress, state, society and individual, the issue has not been examined much in the detail of tourism sector in domestic and foreign literature. For this reason, in this master thesis study, it was aimed to collect and analyze the data on the stress issue from ground service employees operating in Muğla, Antalya and Adana provinces. In this study, it was aimed to determine the sources of stress in airport ground service operators and to investigate ways of coping with stress. Ground handling operations are included in the survey because they are highly stressed businesses. Survey data were collected from employees of ground handling companies operating in Bodrum, Antalya and Adana airports. In the study, stress sources were examined in two groups as "time-based" and "anxiety-based" stress sources. The ways of coping with stress are measured by the expressions compiled from the studies in the literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics