DEVLETLERİN KENDİ ÜLKESİNE YABANCILARIN GİRİŞİNİ SINIRLANDIRMASI

Author:

Number of pages: 227-239
Year-Number: 2017-12

Abstract

Her devletin kendi ülkesi üzerinde tam ve münhasır egemenlik yetkisi vardır. Bu kapsamda devletler, yabancıların kendi ülkesine girişini yasaklayabilir veya belirli bazı şartlarla sınırlandırabilir. Bu durum egemenlik hakkının doğal bir sonucudur. Ancak bu hakkın mutlak bir şekilde uygulanması hem günümüz hayat şartlarına hem de ulaşılmış olan modern uluslararası insan hakları hukuku standartlarına pek de uygun düşmemektedir. Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan ikili veya çok taraflı bazı uluslararası andlaşmalar ve bildirgeler devletlerin bu hakkını sınırlandırmaktadır. Mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 13/1. maddesi “Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma” hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak aynı Bildirge’nin 29. ve 30. maddelerine göre, her insanın sahip olduğu bu hak sınırsız değildir. Bu kapsamda devletler, kamu düzeni, kamu sağlığı, güvenlik gibi bazı gerekçelerle genellikle süreli olarak yabancıların kendi ülkelerine girişine sınırlama getirebilmektedir. Mesela ABD, “Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı kararname ile "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 90 gün boyunca ABD'ye girişini yasaklamıştır. Bu bildiride devletlerin kendi ülkesine yabancıların girişini sınırlandırması, egemenlik hakkı ve kişilerin seyahat özgürlüğü bağlamında ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Every state has full and exclusive sovereignty over its own country. In this context, states may prohibit entry of foreigners into their home country or may limit it to certain conditions. This is a natural consequence of the right of sovereignty. However, the absolute application of this right does not fit both today's living conditions and modern international human rights law standards that have been reached. Some bilateral or multilateral international treaties and instruments that guarantee fundamental rights and freedoms limit this right of states. For example, the United Nations Universal Declaration of Human Rights article 13/1: "Everyone has the right to travel freely on the territory of a state". However, according to Articles 29 and 30 of the same Declaration, this right that every person has, is unlimited. In this context, states can often limit the introduction of foreigners into their own countries for some reason, such as public order, public health, and security. For example, the United States has banned entry into the United States for 90 days from "countries believed to be linked to terrorism" with the decree entitled "Protecting the Country From Entry of Foreign Terrorists into the United States". In this declaration, states limit the entry of foreigners into their own territory will be handled with in the context of the right to sovereignty and freedom of movement of persons.

Keywords