SİVAS SULTANI KADI BURHÂNEDDÎN NAMINA KAYSERİ’DE BİR KİTÂBE

Author:

Year-Number: 2017-12
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kadı Burhâneddîn’in on sekiz sene kadar devam eden hükümeti yalnız kendi zatına münhasır kalmıştır. Anadolu’nun ortasında tesis ettiği hükümet payidar olmayıp bir kuyruklu yıldız Burhâneddîn’in necip bir Türk kabilesine mensup olmakla beraber ilim ver faziletiyle de pek ziyade meşhur olmuştur. Teliflerinden “İksîru’s-Seâdet fî Esrâri’l-İbâdet fi’t-Tasrîf” ve h.799 (m.1396)’da usulü fıkha dair kaleme aldığı “Kitâbu’t-Tercîh et-Tevdîh” adlı eserleri ulema arasında makbul ve muteberdir. Kadı Burhâneddîn Türk şâirleri nezdinde de mühim bir mevkii olan mürettep bir divânı vardır. Ayrıca Arapça ve Farsça şiirlerinin de olduğu Tarihu Aynî’de kaydedilmiştir. Burhâneddîn son derece cesurdu. Dahilî ve hâricî bunca kaileler ve müşkillere ve ümerasının türlü türlü entrikalarına rağmen tek başına ta Karadeniz sahilinden Niğde’ye kadar olan memâliki eline alıp Osmanlı, Karaman ve Mısır gibi kuvvetli devletlere bile oldukça mukavemet göstermeye muvaffak olması kendisinin ne derece görüş ve siyaset sahibi olduğuna delalet eder. İşte Kayseriye’deki Çeşme Kitâbesi muhtasar olarak bu vakayı bize hatırlatmaktadır. Sivas Sultanı Kadı Burhâneddîn Ahmed, Anadolu tarihi için hakikaten tanınmaya şayan bir simadır.

Keywords

Abstract

The government of Kadi Burhâneddîn, which lasted for eighteen years, remained exclusively in his own right. The government which he established in the middle of Anatolia was not a share but a comet. Burhâneddîn is a member of a rare Turkish tribe and has become very famous with its virtue and virtue. In his works "Ekberu's-Seâdât fî Esrâri'l-İbâdât" and "Kitâbu't-Tercîh et-Tevdîh" which he wrote about the method in 799 were accepted and remained among the scholars. Kadi Burhâneddîn has a devout divan, which is also an important place in Turkish poets. It was also recorded that he had Arabic and Persian poetry in Tarih-i Aynî. Burhâneddin was extremely courageous. In spite of all the internal and outsiders, and despite all sorts of compliments and complaints of the empire, he has taken the tongue as far as Niğde from the shore of the Black Sea, and he is able to demonstrate his own strength and perseverance even in strong states such as Ottoman, Karaman and Egypt. Here, the fountain book in Kayseri reminds us of this incident as a conqueror. Sultan of Sivas Kadi Burhâneddîn Ahmed is a truly famous icon for the history of Anatolia.

Keywords