OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ İLE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİSİNİN YARGI KARARI İLE GÖREVİNE DÖNMESİ VE OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN NİTELİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 147-165
Year-Number: 2017-12

Abstract

1982 Anayasası kanunların Anayasa’ya uygunluğunun denetlenmesi ilkesini kabul etmiş, ancak bu ilkeden olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerini ayrık tutmuştur. Olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin, Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dışında tutulmuş olmasının hukuk devleti ilkesi ile çatıştığını ve bu ilkeye aykırı olduğunu kabul etsek bile, değişen bir şey yoktur. Çünkü, hukuk devleti ilkesini öngören Anayasa’nın 2. maddesi de; olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerini Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dışında bırakan 148. maddesi de aynı Anayasa’nın maddeleridir. Bir anayasanın muhtelif normları arasında ise bir hiyerarşi kurmak mümkün değildir. Bu tip kanun hükmünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi’nin denetimi dışında tutulması, asli kurucu iktidarın bir tercihidir. Bu tercihin yerindeliği ile geçerliliği farklı şeylerdir. Bu tercihin yerindeliğinin eleştirilmesi, onun geçerliliğini etkilemez.

Keywords

Abstract

The 1982 Constitution adopted the principle of checking the conformity of laws with the Constitution, but disregarded the state of emergency decrees in law. Even if we admit that the decisions of the state of emergency and martial law in the statute of law are out of the control of the Constitutional Court and conflict with the principle of the rule of law and are contrary to this principle, nothing is changing. Because Article 2 of the Constitution, which envisages the rule of law state, Article 148 of the Constitutional Court, which leaves the decisions of the state of emergency and martial law in the statute of the Constitution, is the same as that of the Constitution.

Keywords