GENÇLİK VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİNDE GÜNCEL DİNİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu : İlahiyat
Number of pages: 281-298
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın yaratılışından itibaren fiziksel gelişimiyle beraber birçok konuda olduğu gibi dini konularda da çeşitli istek ve ihtiyaçları olduğu görülmektedir. Bireyin dini ihtiyaçlarının sağlıklı ve doğru bir şekilde karşılanmaması durumunda, hem birey hem de toplum için çeşitli problemler ortaya çıkmaktadır. Dini değerlerden uzak tek taraflı yetiştirilen bir bireyin/gencin eğilimlerinin de o yöne doğru ağırlık kazanması doğaldır. Hayata atılan gençlerimiz, psiko-sosyal ve kültürel açıdan maalesef yetersiz olarak atılıyorlar. Yirmili yaşlardaki birçok gencin hâlâ kendisini nereye ait hissedeceğine, kültürel olarak hangi kültürün temsilcisi olduğuna karar verememe çelişkisi yaşadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmamızda sadece maddi dünyayı ela alıp onun için çalışan, ancak manevi ihtiyaçları yok sayan düşüncelere karşı din ve ahlak eğitiminin bir gence; dolayısıyla topluma olan katkısını, bu konuya eğitimciler ve ilgililer tarafından özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini izaha çalıştık.

Keywords

Abstract

It is seen that there are various demands and needs in religious matters as well as in many subjects with the physical development since the creation of man. If the religious needs of the individual are not met in a healthy and correct way, various problems arise both for the individual and society. It is natural that an individual / genetic tendency unilaterally distant from religious values gains weight in that direction. Our young people who are taken for granted are unfortunately ineffective in psycho-social and cultural terms. So we see that many of our young people in their twenties still have contradictions about where they will feel and where they can not decide which culturally representative they are culturally. For this reason, in our work we have only to take the material world and work for it, but a gesture of religious and moral education against the thoughts that ignore spiritual needs; Thus contributing to the collective, we have tried to visualize that this issue should be given special attention by educators and concerned.

Keywords


 • Ardoğan, Recep, (2006) İslam'a Göre İnsan Haklarının Kavramsal Temellerinden Hürriyet, Köprü Dergisi, İnsan Hakları Güz, 96. Sayı.

 • Berktay, Fatmagül, (2004) Kadınların İnsan Haklarının Gelişimi ve Türkiye, Sivil Toplum ve Demokrasi, Konferens Yazıları no 7.

 • Binbaşıoğlu, Cavit, (2004) Ailede ve Okulda Eğitim Sorunları, MEB Yayınları, İstanbul, 2. Baskı.

 • Buyrukçu, Ramazan, (2007). Türkiye‟de Mesleki Din Eğitim Öğretimi, Isparta.

 • Carrel, Alexis. (1956). İnsanlar Uyanın, (Çev: Leylâ Yazıcıoğlu), İstanbul: Arif Bolat Kitabevi.

 • Cin, Halil- Akgündüz, Ahmet, (1989) Türk Hukuk Tarihi, c.I.

 • Hökelekli, Hayati, (2010). Din Psikolojisi, Ankara.

 • Kaymakcan, Recep, (2010) Değer Kavramı ve Gençlerin Dini Değerleri, Eğitime Bakış Dergisi, Eğitim-Bir-Sen Yayınları, Yıl: 6, S.18.

 • Kur’an-ı Kerim Meali 12. Baskı, (2006). Ankara: DİB. Yayınları.

 • Öztürk, Muharrem. (2013) Almanya'da Kurumsal Din Eğitiminin Yeterliliği ve Beklentiler (Nürnberg Örneği), Isparta: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • Tolstoy, (2009). Din Nedir, (Çev: Murat Çiftkaya), İstanbul: Kaknüs Yayınları.

 • Topaloğlu, Aydın, (2000). Ateizm ve Eleştirisi, Ankara: DİB Yayınları.

 • Tosun, Cemal, (2006) Din ve Kimlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.

 • Türkiye Gençlik Raporu, (2013). Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri, Sekam Yayınları, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics