KÜRESELLEŞME, REFORM, YENİLİK, DEĞİŞİM & EĞİTİM: NERESİNDEYİZ? NE YAPIYORUZ?

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : İngiliz Dili ve Eğitimi
Number of pages: 35-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğu konusunda şüphe yoktur. Bir ülkenin gittikçe artan bilgi tabanlı küresel toplum ve ekonomiler içinde yer alabilmesi, gelişimini sağlayabilmesi, sürdürebilmesi ve yaşamaya devam edebilmesi iyi eğitilmiş ve iyi vatandaşlardan oluşan bir nüfusa sahip olmasına bağlıdır. Küreselleşme, bakış açılarına bağlı olarak farklı insanlar tarafından farklı durumlarda hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle ele alınmıştır. Ancak küreselleşmenin toplumların ekonomileri, politikaları, kültürleri, sosyal hayatları üzerinde yarattığı etki konusunda hiç şüphe yoktur. Eğitim de bir istisna değildir. Küreselleşme ve onun itici güçlerinin yarattığı etkiler neticesinde kaçınılmaz bir son olarak eğitim de pek çok karşı koyma ile karşı karşıyadır. On yıllardır gerçekleştirilen değişikliklere, yeniden yapılanma, reform çabasına rağmen okullarda ve uygulamada neler değişti? Değişmedi? Veya değişiyor? Ne yapıyoruz? Ne yapamıyoruz? Neden? Bu makalede ülkemizdeki mevcut eğitim uygulamalarının küreselleşme, reform, yenilik ve değişim çabalarıyla olan serüveni, küresel yeterlikler, PISA, STEM, TIMMS ve son gerçekleştirilen müfredat değişikliği kapsamında irdelenecektir.

Keywords

Abstract

There is no doubt that education is the most important element for a country. In order to take part, grow, sustain and survive in an increasingly knowledge-based global society and economies largely depends on having well educated and good citizens. Globalization as a concept has been used in both positive and negative way by different people in different situations depending on where they stand. However, there is no doubt that globalization has had an enormous impact on societies at economic, political, cultural, social levels. And education is no exception. As a result of globalization and the effects of its driving forces, education is inevitably faced with many challenges. What has changed despite of the countless change, reform and restructuring efforts in schools and in practice? What has not changed? Or what is changing? What are we doing? What cannot we do? Why? This paper focuses on the adventure of existing education practices in our country within the framework of globalization, reform, innovation, change, global competencies, PISA, STEM, TIMMS and recent curriculum changes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics