OSMANLILARDA İKTİSAT TASAVVURU

Author:

Number of pages: 429-434
Year-Number: 2017-14

Abstract

Osmanlılar tarihleri boyunca Avrupalılardan farklı oldular. Bu farklılık hem siyasi, hem iktisadi hem de sosyal alanda kendini açıkça göstermiştir. Osmanlılar ile Avrupalılar arasındaki bu farklılık uygulanan politikaların amaçlarından kaynaklanmaktadır. Dünyanın önemli bir politik ve ekonomik gücü pozisyonundaki Osmanlıların yürüttükleri temel ekonomik politikalar, Avrupalıların aksine bireyin değil toplumun refahını hedeflemekte idi. Bunun en önemli göstergelerinden biri de Osmanlıların ayak bastıkları coğrafyalarda mevcut hukuklarını uygulamak yerine, fethedilmiş bu yeni topraklarda yaşayan insanların gereksinimlerine uygun yeni iktisadi politikalar üretmeleri idi. Bunu gerçekleştirmek suretiyle Osmanlılar hem buralarda kalıcı oldular hem de bu coğrafyalarda yaşayan insanların huzur ve refahını artırdılar. Avrupalılar dönemsel olarak liberal, kapitalist, merkantilist ve emperyalist ekonomik politikalar izlerken Osmanlılar, hemen her dönemde bolluk ve bereketi dolayısıyla iç pazarın ihtiyaçlarını önceleyerek ekonomik bir politika izledi. Avrupalılar Osmanlıların hakim olduğu bölgelerin dışında kalan bütün alanlara girmeyi ve Avrupa merkezli yürütülen ekonomik politikaları buralarda uygulamayı başardılar. Böylece Avrupalılar "Eurocentric" bir bakış açısıyla tüm dünyaya şekil başladılar. Fakat bu ekonomik değişim en son Osmanlılarda etkisini göstermiştir. Bu çalışmada Osmanlı Devlet'inin tarihsel süreci içerisinde ortaya koyduğu ekonomik politikalar ele alınmış, bununla birlikte devletin topluma ve bireye atfettiği "değer"e vurgu yapılmıştır. Osmanlı devlet ve medeniyetinin Avrupa'yla bir mukayesesine gidilmiş, yürütülen ekonomik politikaların farklılıkları ele alınmış ve bunun sebep ve sonuçları üzerinde durulmuştur.

Keywords

Abstract

The Ottomans were different from the Europeans during their history.This difference clearly manifested itself both in economical, political and social domains.This difference between Europeans and Ottomans originated from applied politics’ aim.The basic politics which were implemented by the Ottomans who were an important power of economy and politics statue, aimed at public welfare whereas the Europeans aimed at individual welfare.One of the most important indicator of this situation was that when Ottomans conquared a region instead of their own laws, they implemented and produced new economic politics which were proper to the needs of people who lived in this region.By realizing this the Ottomans were both permanent in these regions and enhanced peace and welfare of people.When the Europeans periodically pursued the policies such as liberal,capitalist,mercantalist and imperialist,the Ottomans almost always followed economic policy with prioritizing the needs of the domestic market because of abundance.The Europeans succeeded to enter the areas where the Ottomans weren’t dominant and implemented economic policies which were Eurocentric.Thus they began to shape whole world with a “Eurocentric” viewpoint.But finally this economic changing showed its effects on the Ottomans. In this study; the economical politicals which were revealed in the Ottoman’s historical period by The Ottoman have been dealed with. Besides, “the value” which was attributed by State to society and individual has been emphasized. A comparision state and civilization of the Ottoman with Europe have been made , the differences of economical politicals have been dealed with and cause and effects of these have been dwelled on.

Keywords