MISIR MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDE (DÂRÜ’L-KÜTÜBİ’L-KAVMİYYE) BULUNAN EDEBİYAT İLE İLGİLİ TÜRKÇE EL YAZMALARI

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Eski Türk Edebiyatı
Number of pages: 590-698
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yazma eserler, kültür mirasının önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Bu eserler edebiyat, tarih, ilahiyat, matematik, tıb gibi çeşitli ilim ve bilim dallarının ilk kaynaklarını oluşturma gibi mühim bir özelliğe sahiptirler. Türkiye, kültür mirasının önemli kaynaklarından olan bu eserlere sahip olma konusunda zengin bir ülkedir. Bu zenginliğe yurtiçi kütüphaneleri başta olmak üzere İslam ve Avrupa ülkelerinde bulunan kütüphaneler kaynaklık etmektedir. Mısır, İslam ülkeleri içerisinde Türkçe yazma eserleri ihtiva eden kütüphanelere sahip olma noktasında önemli bir yere sahiptir. Ülkedeki Türkçe eserleri barındıran kütüphane sayısı altı olup bunların içerisinde en önemlisi Kahire’deki Dârü’l-Kütübi’l-Kavmiyye (Mısır Millî Kütüphanesi)’dir. Dârü’l-Kütübi’l-Kavmiyye, İslâmî ilimler başta olmak üzere edebiyat, tarih, coğrafya, mantık, matematik gibi çeşitli dallarla alakalı binlerce eseri ihtiva etmektedir. Kütüphanedeki Türkçe el yazması eserleri tanıtan beş ciltten müteşekkil kütüphane kataloğu (Fihrisü’l-mahtûtâti’t-Türkiye el-Osmâniyye) 1987-1992 yılları arasında Mısır’da neşredilmiştir. Bu çalışmada mezkur katalogda kayıtlı edebiyatla alakalı Türkçe el yazması risale ve eserlere ait bilgiler araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Manuscripts are among the important sources of cultural heritage. These works are the first sources of various sciences such as literature, history, theology, mathematics, medicine. Turkey is a rich country to have these works which are important sources of cultural heritage. This richness is hosted by libraries in Islamic and European countries, in particular domestic libraries. Having libraries with Turkish manuscripts, Egypt has an important place in Islamic countries. The number of libraries containing Turkish manuscripts in the country is six. The most important of these is the Daru’l-Kutub al-Kawmiya (National Library of Egypt) in Cairo. Daru’l-Kutub al-Kawmiya contains thousands of works related to various branches such as literature, history, geography, logic, mathematics, especially Islamic sciences. The library catalog which introduce the Turkish manuscripts in the library (Fihrisu’l-mahtutati’t-Turkey al-Osmaniyye) was published in Egypt between 1987-1992. In this study, the informations about the manuscripts that related to the literature in the catalog are presented to the researchers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics