OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL VE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2017-13
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 523-565
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönem bireylerin tüm gelişim alanlarında hızla yetkinleştiği bir dönemdir. Bu dönemde edinilen kazanımlar yaşam boyu kullanılan becerilere dönüşür. Dolayısıyla kişilerin yaşam kalitesini arttıran, doyurucu ve mutlu bir hayat sürmesine yardımcı olan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri eğitimi de bu dönemde kritik öneme sahiptir. Öğrencilerin özelliklerini bilmek program geliştirme çalışmalarında ihtiyaçları belirlemede ve öğretmenin sınıf içi uygulamarına öğrencileri temel alarak yön vermesimnde oldukça önemlidir. Bu bağlamda yapılan çalışmada okul öncesi dönemdeki öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme düzeylerini belirlemek, öğrencilerin yeterliklerini ve yetersizliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu süreçte 30 öğrenci gözlemlenmiştir. Veriler toplanırken araştırmacı tarafından oluşturulan gözlem formundan yararlanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafınfdan geliştirilen dereceli puanlama ölçeği ile analiz edilmiştir. Araştırmanın program geliştirme uzmanlarına, ailelere, okul öncesi öğretmenlerine ve eğitim kurumu yöneticilerine yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Pre-school preiod is a period in which individuals rapidlybecome competent in all areas of development. The gains achieved during this period are transformed into lifelong skills. Therefore, critical and creative thinking skills education that helps people to live a satisfying and happy life that enhances their quality of life is also critical in this period. Knowing the characteristics of students is very important in determining needs in program development studies and in giving direction to teachers based on their students. In this context, this study aimes to determine the critical and creative thinking levels of pre-school students and to reveal the competencies and inadequacies of students. 30 students observed in this process. While the data were collected, the observation form developed by the researcher eas utilized. The data were analyzed by the scoring scale established by the researcher. It is believed taht the research will guide program developmen specialists, families, preschool teachers and educational institution managers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics